Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Autorzy są zobowiązani do przygotowania swoich prac zgodnie z poniższymi wytycznymi. Prace mogą być przesyłane Zespołowi Redakcyjnemu o każdej porze roku. Wszystkie prace muszą być sporządzone w następujący sposób: Tekst musi zostać wysłany w wersji ANONIMOWEJ w pliku Word. Dane Autor (afiliacja instytucjonalna, adres, telefon, poczta elektroniczna) są przesyłane w Oświadczeniu o oryginalności i nie są duplikowane w podstawowym pliku Word.

 

Prace są przesyłane w edytorze tekstu Word lub w innym z nim kompatybilnym, z zastosowaniem interlinii 1,5, czcionki Times New Roma 12, rozmiaru A4 (21,5 x 29,7 cm), z marginesem górnym i dolnym 2,5 cm oraz lewym i prawym – 3 cm. Przypisy dolne są sporządzane czcionką 10 z interlinią 1.0

 

W przypadku gdy do pracy załączane są tabele, schematy i/lub grafiki są one przesyłane w osobnym polu, w formacie w którym zostały przygotowane (Excel, Word itd.), są poprawnie ponumerowane i wskazane jest ich miejsce w tekście. Ponadto każdy z tych elementów posiada tytuł oraz w przypisie dolnym źródło pochodzenia.

 

Należy też przedstawić oświadczenie autora o zamiarze opublikowania w Prawie w Działaniu, w którym jest wskazane, że praca nie została równocześnie złożona w innym czasopiśmie.

 

ARTYKUŁY

Charakter naukowy: Przyjmowane są jedynie oryginalne i wcześniej nieopublikowane artykuły dotyczące studiów lub badań w szczególności tych, które mogą być przydatne dla praktyki.

Objętość: całkowita objętość nie powinna przekraczać 40 stron A4 wliczając w to przypisy dolne, wykaz bibliografii na końcu artykułu (oraz załączniki).

Każdy artykuł musi posiadać tytuł w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora, jego afiliację instytucjonalną i adres poczty elektronicznej. Na dole strony mogą być uwzględnione informacje dotyczące profilu naukowego autora.

Następnie musi zostać załączone streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, przy czym streszczenie nie dłuższe niż 15 linijek (do 300 słów) oraz od 3 do 5 słów kluczowych, których zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania w elektronicznych bazach danych.

Kwartalnik zamieści także datę przesłania artykułu oraz datę jego akceptacji do publikacji na jego pierwszej stronie.

 

GLOSY

Prace składane do publikacji w dziale glosy powinny stanowić opracowania dotyczące aktualnych wyroków lub analiz linii orzeczniczych, które są istotne dla obszaru prawa, których dotyczą. Objętość tych prac nie powinna przekraczać 15 stron A4, włączając w to przypisy dolne oraz załączniki.

Zgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej przesłana praca musi posiadać tytuł w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora, jego afiliację instytucjonalną i adres poczty elektronicznej. Załączane są także streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Kwartalnik zamieści także datę przesłania pracy oraz datę jej akceptacji do publikacji na pierwszej stronie pracy.

 

RECENZJE

Recenzje powinny przedstawiać w sposób czytelny przedstawiać treść i główne cechy recenzowanej pracy oraz zawierać jej ocenę. Ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron A4, włączając w to przypisy dolne. 

Musi także zostać wskazane imię i nazwisko autora, adres poczty elektronicznej oraz afiliacja instytucjonalna zgodnie z uprzednio przedstawionymi zasadami.

Kwartalnik zamieści także datę przesłania pracy oraz datę jej akceptacji do publikacji na pierwszej stronie pracy.

 

ZOBOWIĄZANIE WYDAWNICZE

Autor zgłaszając pracę deklaruje znajomość norm i polityki wydawniczej Prawa w Działaniu. Autor zobowiązuje się też do nieprzedstawiania równocześnie swojej pracy w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Autor zobowiązuje się do przekazania Prawo w Działaniu praw autorskich niezbędnych do opublikowania pracy w otwartym dostępie. Autor ponosi odpowiedzialność wobec Kwartalnika za naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Deklaruje też znajomość warunków licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0).

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII

Prawo w Działaniu wykorzystuje sposób sporządzania odniesień bibliograficznych zgodnych z PN-ISO 690:2012, która jest polskim wariantem standardu ISO 690. Autorzy powinni unikać nadużywania autocytowań oraz przedstawiać wyczerpujący przegląd bibliografii krajowej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PRAC

1. Autorzy zainteresowaniu opublikowaniem swoich prac w „Prawie w Działaniu” mogą przesyłać artykuły, glosy, recenzje i dokumenty źródłowe. Prace mogą być złożone w pliku elektronicznym Word na dwa sposoby:
a) bezpośrednio przez swoich autorów na stronie www.prawowdziałaniu.pl, postępować należy zgodnie zasadami „Open Journal System (OJS)”.
b) alternatywnie, w załączniku do wiadomości przekazanej na adres poczty elektronicznej Kwartalnika (jerzy.slyk@iws.gov.pl lub pawel.bachmat@iws.gov.pl), zatytułowanej: „Praca do publikacji w „Prawie w Działaniu””.
W obu przypadkach osoba przesyłająca pracę w wiadomości podaje imiona i nazwiska Autora(ów) oraz dział „Prawa w Działaniu” w którym chciałaby opublikować swoją pracę.

2. „Praw w Działaniu” nie publikuje prac z innych obszarów nauki niż nauki prawne.

3. Praca nie może być uprzednio opublikowana.

4. Tytuł i treść pracy musi być zgodna z wytycznymi ustalonymi dla każdego z działów.

5. Autor musi przekazać wypełnione oświadczenie o oryginalności pracy oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich W przypadku prac współautorskich oświadczenia takie przedstawia w imieniu pozostałych autorów wskazują ich dane. Główny autor pracy jest autorem z którym Kwartalnik prowadzi korespondencję w sprawie pracy w toku prac redakcyjnych.

6. Załączenie pełnej treści artykułu wraz z załącznikami. Nie będę akceptowane zmiany po rozpoczęciu procesu recenzyjnego. Praca musi zostać przekazana w pliku elektronicznym umożliwiającym edytowanie tekstu, bez hasła (przekazanie pliku PDF nie będzie uznawane za rozpoczęcie procesu wydawniczego).

7. Przekazanie zdjęć i obrazów w plikach elektronicznych w formacie jpg (lub kompatybilnym) w rodzielczości co najmniej 300 dioptrie. Niezbędne jest dołączenienie każdego z wykresów, tabel lub sechmatów w odrębnym pliku elektronicznym.

8. Posiadanie praw do reprodukcji materiałów graficznych, obrazów, fotografii, dzieł artystycznym etc.
Po spełnieniu tych wymogów praca może zostać przesłana Redakcji.

SPRAWDŹ PRZED PRZESŁANIEM CZY:

W ramach procesu przekazywania prac Autorzy/ki są zobowiązani sprawdzić czy przekazywany przez nich materiał odpowiada poniższym wymogom. Prace, które nie będą spełniać poniższych wymogów zostaną zwrócone Autorom:

1. Praca nie została uprzednio opublikowana, ani nie jest obecnie złożona w innym czasopiśmie.

2. Załączone zostały oświadczenia o oświadczenie o oryginalności pracy oraz o przekazaniu praw autorskich (dostępne tutaj) podpisane przez Autora (Głównego Autora) w pliku PDF.

3. Praca posiada charakter naukowy.

4. Streszczenie zostało przygotowane w języku polskim i języku angielskim oraz zawiera: cel, metody, wyniki oraz wnioski.

5. Zamieszczone zostało od 3 do 5 słów kluczowych zgodnych z tematem przekazywanej pracy.

6. ID-ORCID jest wskazany dla każdego z autorów (w przypadku jego posiadania).

7. Została wskazana afiliacja instytucjonalna każdego z autorów (bez skrótów) oraz wskazano kraj.

8. Została wyjaśniona metodologia, przedstawiono i omówiono wyniki.

9. Przekazany tekst jest poprawny pod względem językowym.

10. Uwzględniony została aspekt etyczny badań naukowych.

11. Plik jest w formacie Microsoft Word, grafika w JPG i tabele w arkuszu kalkulacyjnym.

12. Tekst spełnia wymagania dotyczące sposobu sporządzania przypisów i bibliografii wymienione w „Wytycznych dla Autorów”.

13. Zastosowano interlinię 1,5, czcionkę Times New Roma 12, rozmiar strony A4 (21,5 x 29,7 cm), z marginesem górnym i dolnym 2,5 cm oraz lewym i prawym – 3 cm. Przypisy dolne są sporządzane czcionką 10 z interlinią 1.0

14. W pracy zostało wskazane miejsce umieszczenie oraz źródło pochodzenia dołączonych do niej plików.

15. W wykazie bibliograficznym uwzględniono jedynie prace cytowane w tekście.

16. Tam, gdzie to możliwe, adresy URL / DOI zostały załączone w wykazie cytowanych prac.

17. W przypadku przesłania tekstu do działu podlegające podwójnie ślepej recenzji Autor zadbał o zapewnienie anonimowości swojego tekstu (usunięte zostały wszelkie odniesienia do Autora/ów w pliku).

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy poczty elektronicznej przekazane Kwartalnikowi będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych i nie będą przekazywane osobą trzecim, ani wykorzystywane do innych celów.
Opinie zawarte w opublikowanych pracach wyrażają stanowisko ich Autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Wymiar Sprawiedliwości.

NOTA

Kwartalnik Prawo w Działaniu nie pobiera opłat od autorów za przesłanie artykułu i jego wydanie, jest czasopismem naukowym, które dąży do dostarczania treści o wysokiej jakości naukowej bez dążenia do zysku, w związku z tym publikacja, jak też dostęp do treści jest bezpłatny.