Prawo w Działaniu jest czasopismem prawniczym specjalizującym się w prawie publicznym oraz prawie prywatnym, które z uwagi na zawartość merytoryczną stanowi periodyk unikatowy na polskim rynku naukowych czasopism prawniczych. Prezentowane są w nim wyniki badań nad jakością prawa i jego stosowania przez organy wymiaru sprawiedliwości, przygotowane między innymi w oparciu o analizę akt sądowych i prokuratorskich. W czasopiśmie publikowane są także wyniki badań kryminologicznychz zakresu przyczyn i trendów przestępczości, polityki karnej oraz przestępczości nieletnich. W każdym numerze Prawa w Działaniu, począwszy od numeru 35, ukazują się również artykuły naukowe zawierające ujęte w języku prawnym gotowe propozycje nowelizacji obowiązującego tekstu prawnego. Artykuły te mają charakteryzować się jednolitą strukturą, w ramach której wyodrębnia się część pierwszą, zawierającą sformułowaną w języku prawnym propozycję nowelizacji, oraz część drugą, noszącą miano uzasadnienia, w której autor propozycji przedstawia argumenty przemawiające za jej wprowadzeniem (wzór struktury – patrzŁ. Pohl, Propozycja nowelizacji art. 18 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2018, nr 35, s. 156 i n.). Zachęcamy do nadsyłania tego rodzaju artykułów. W ich przypadku prosimy autorów nadto o to, aby tytuł artykułu rozpoczynał się od słów: „Propozycja nowelizacji art.”.

ISSN: 2084-1906

ISSN: 2657-4691 (wersja Online)

REJESTR DZIENNIKÓW i CZASOPISM: pozycja PR 17677

Wersją pierwotną (referencyjną) PRAWA w DZIAŁANIU jest wersja elektroniczna

Poszczególne numery są różnorodne tematyczne, możliwe jest jednak wydawanie numerów monograficznych. Poglądy wyrażane w swoich artykułach przez Autorów nie wyrażają stanowiska Wydawcy.

Wydawane jest jako kwartalnik przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości od 2013 roku. Co roku poszczególne tomy poświęcone są zagadnieniom prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawu karnemu i kryminologii.

Kwartalnik jest czasopismem wykorzystującym system podwójnie ślepej recenzji (double blind review)

Czasopismo udostępnia opublikowane treści na warunkach licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0).
Prawo w Działaniu wykorzystuje sposób sporządzania odniesień bibliograficznych zgodnych z PN-ISO 690:2012, która jest polskim wariantem standardu ISO 690.