Jerzy Słyk

 

Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego dorosłemu pacjentowi

Permit (consent) of the guardianship court to provide a health service to an adult patient


Prawo w Działaniu 2023, tom 54

Streszczenie

Artykuł ma na celu analizę praktyki sądowej w zakresie orzekania o zezwoleniu na udzielenie świadczenia zdrowotnego dorosłemu pacjentowi. W pierwszej części zasygnalizowane zostały problemy interpretacyjne dotyczące prawnych unormowań tej zgody, zgłaszane w doktrynie prawa medycznego. Problemy te zestawiono w drugiej części z wynikami badania empirycznego (aktowego) obejmującego postępowania sądowe o zezwolenie na udzielenie świadczenia zdrowotnego. W konkluzji sformułowano uwagi szczegółowe dotyczące praktyki sądowej, obejmujące m.in. określenie kręgu uczestników postępowania, sposób prowadzenia postępowania dowodowego i formułowania sentencji orzeczenia, oraz podano w wątpliwość celowość utrzymania obowiązującego modelu omawianych postępowań sądowych. Jak się wydaje, w wielu przypadkach bardziej funkcjonalne byłoby podejmowanie decyzji w przedmiocie zgody medycznej przez samych lekarzy.

 

Abstract

The aim of the article is to analyze the court practice in adjudicating on the authorization to provide health services to an adult patient. In the first part, interpretation problems regarding the legal regulations of this consent, reported in the doctrine of medical law, were signaled. In the second part, these problems are juxtaposed with the results of an empirical (file) study covering court proceedings for authorization to provide health services. In conclusion, detailed comments on judicial practice were formulated, including, inter alia, specifying the circle of participants in the proceedings, the manner of taking evidence and formulating the operative part of the judgment, and the desirability of maintaining the current model of the discussed court proceedings was questioned. It seems that in many cases it would be more functional for doctors themselves to make decisions on medical consent.
Bibliografia (References)

 1. Bosek L., Sobolewski P., [w:] System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2018.
 2. Caban Ł., Urbańska M., [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. M. Kopeć, LEX/el. 2016.
 3. Domaradzki J., O definicjach zdrowia i choroby, Folia Medica Lodziensia 2013, t. 40, nr 1.
 4. Filar M., Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Prawo i Medycyna 2000, vol. 2, nr 5.
 5. Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, LEX/el. 2016.
 6. Janiszewska B., [w:] System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2018.
 7. Janiszewska B., [w:] System Prawa Medycznego, t. 2, cz. 1, Regulacja prawna czynności medycznych, red. M. Boratyńska, P. Konieczniak, E. Zielińska, LEX/el. 2019.
 8. Janiszewska B., Zadania sądu opiekuńczego określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rodzina i Prawo 2008, nr 9–10.
 9. Janiszewska B., Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013.
 10. Karkowska D., Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, Komentarz, LEX/el. 2021.
 11. Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, LEX/el. 2016.
 12. Korzeniowska E., O zdrowiu i jego definicjach, Zdrowie Publiczne 1988, t. 99, nr 9.
 13. Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010.
 14. Malczewska M., [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, LEX/el. 2022.
 15. Misztal-Konecka J., O udziale w postępowaniu cywilnym osób, które doznają przeszkód faktycznych w osobistym dokonywaniu czynności procesowych, Przegląd Sądowy 2017, nr 11–12.
 16. Niemczyk S., Łazarska A., Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym i medycznym, Prawo i Medycyna 2005, nr 19.
 17. Parsons T., The Social System, London 1991, https://doi.org/10.4324/9780203992951.
 18. Rylski P., Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2017.
 19. Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998.
 20. Słyk J., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 5, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
 21. Słyk J., Orzekanie w sprawach dotyczących umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, Prawo w Działaniu 2019, t. 40, https://doi.org/10.32041/pwd.4003.
 22. Słyk J., Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi (art. 32 i 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), Prawo w Działaniu 2016, t. 25.
 23. Sobolewski P., [w:] System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2018.
 24. Sobolewski P., [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. L. Bosek, Legalis 2020.
 25. Świderska M., Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.
 26. Wojcieszak A., Autonomia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, Warszawa 2021.

Jak cytować (How to cite this)

 

J. Słyk, Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego dorosłemu pacjentowi, Prawo w Działaniu 2023, t. 54, https://doi.org/10.32041/pwd.5401

 

Loading