INNE

Wydawca

Wydawcą czasopisma jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Historia czasopisma

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, od chwili powołania w 1990 roku, prowadził liczne analizy orzecznictwa sądowego i praktyki prokuratorskiej, a także badania kryminologiczne, penitencjarne, prawnoporównawcze w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, karnego oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przedmiot analiz Instytutu został poszerzony o problematykę związaną z adaptacją poszczególnych dziedzin polskiego prawa do europejskich standardów normatywnych.
Część wyników badań była publikowana w jednej z trzech serii wydawniczych Instytutu: „zielonej” (cywilistyka, prawo rodzinne i opiekuńcze), „czerwonej” (prawo karne i kryminologia) oraz „niebieskiej (prawo europejskie).

 

Nie wszystkie analizy przybierały jednak formę rozpraw monograficznych publikowanych w formie książkowej. Nieco mniejsze opracowania były zwykle nadmiernie obszerne w stosunku do oczekiwań redakcji czasopism prawniczych. W konsekwencji, po zakończeniu wydawania Zeszytów Naukowych Instytutu Badania Prawa Sądowego, poprzednika Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, nie było odpowiedniego forum publikacyjnego do prezentowania wyników analiz wykonanych w Instytucie. Dlatego powołano nową serię wydawniczą zatytułowaną „Prawo w Działaniu”. Pierwszy jej tom ukazał się w 2006 roku, kolejne w miarę gromadzenia materiałów odpowiadających profilowi serii.

 

Zwykle tematyka poszczególnych tomów obejmowała analizy orzecznictwa sądowego i akt prokuratorskich, opracowania aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości, zagadnienia prawnoporównawcze oraz analizy dogmatyczne i komentarze. Poszczególne tomy były poświęcone „Sprawom cywilnym” bądź „Sprawom karnym”. Tom drugi zawierał jednak opracowania dotyczące przewlekłości postępowania sądowego, zarówno cywilnego jak i karnego.
Od 2013 r. „Prawo w Działaniu” jest kwartalnikiem. Zachowano ciągłość numeracji tomów, bowiem tematyka i sposób prezentacji w kwartalniku wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości nie odbiega w zasadniczy sposób od realizowanej w „Prawie w Działaniu”, jako serii wydawniczej. Nadal poszczególne numery pisma poświęcone są „Sprawom cywilnym” i „Sprawom karnym”. Raz w roku publikujemy numer w języku angielskim (Law in Action) o różnorodnej problematyce.

Open Journal System

Kwartalnik korzysta z Open Journal Systems 2.4.8.0, który jest menadżerem czasopism w otwartym dostępie i oprogramowaniem rozwijanym, finansowanym i rozpowszechnianym nieodpłatnie przez projekt Public Knowledge Project na warunkach General Public License GNU.

 

Loading