SPIS TREŚCI

 

Jerzy Nikołajew, Konrad Burdziak, Michał Jankowski, Magdalena Kowalewska-Łukuć Diagnostyka sądowo-kryminalna w orzekaniu i wykonywaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w teorii i praktyce sądowej – raport z badania

 

 

Marcin Wielec, Monika Horna-Cieślak, Paulina Masłowska Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego – wyniki badań aktowych

 

Zbigniew Jędrzejewski Funkcje i materialne podstawy rozróżnienia między kontratypami a okolicznościami znoszącymi zawinienie

 

Mariusz Nawrocki  O możliwych prawnokarnych konsekwencjach błędu po stronie wyrażającego zgodę na naruszenie dobra

 

Konrad Burdziak Kilka uwag na temat istoty tzw. błędu co do prawa (rozważania na tle polskiego prawa karnego)

 

Łukasz Buczek Brak możliwości przewidzenia następstwa czynu zabronionego kwalifikowanego przez to następstwo jako przyczynek do rozważań nad tym, co bezprawne

 

Paweł Mazur Uwagi o ustaleniu przez sąd społecznej opłacalności poświecenia dóbr prawnych (na przykładzie instytucji stanu wyższej konieczności)

 

Małgorzata Żbikowska Metodologiczne i dogmatyczne aspekty zbiegu przesłanek procesowych w postępowaniu karnym

 

Łukasz Pohl O możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej prezesa zarządu spółki handlowej z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa z tytułu popełnienia łapownictwa w sektorze publicznym (analiza na tle stanu prawnego wywołanego ustawą z 13.06.2019 r.

 

Konrad Burdziak Propozycja nowelizacji art. 151 Kodeksu karnego

 

Dominika Boniecka  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.04.2018 r., V KK 469/17

 

Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Dorota Sobczak  Sprawozdanie z konferencji „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”

 

Załączniki:

Prawo w Działaniu - tom 39 (196 pobrań)