Artykuły

Marek Andrzejewski
Wokół Projektu Kodeksu Rodzinnego przedłożonego w lipcu 2018 r. przez Rzecznika Praw Dziecka

Alina Prusinowska-Marek
Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej

Jerzy Słyk
Orzekanie w sprawach dotyczących umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Maciej Domański
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w interpretacji Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych a podstawowe instytucje prawa cywilnego

Jędrzej Maksymilian Kondek
Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013–2017

Ewelina Kajkowska
Mechanizmy sprzyjające koncentracji materiału procesowego na gruncie angielskiej procedury cywilnej

Łukasz Kondratko
Nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym. Kilka uwag na marginesie art. 759 § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego

Mirosława Pytlewska
System Losowego Przydziału Spraw jako gwarancja bezstronnego prawa do sądu w kontekście zaleceń Unii Europejskiej

Bartłomiej Oręziak
Analiza prawnej dopuszczalności zamieszczania hiperlinków w internecie. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z 4.12.2018 r. w sprawie MAGYAR JETI ZRT przeciwko Węgrom

Roland Szymczykiewicz Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym. Część 1: ujęcie cywilnoprawne

Recenzje
Ewa Wojtaszek-Mik
Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Agata Jurkowska-Gomułka,
Małgorzata Modzelewska de Raad, Olga Sztejnert-Roszak,
„Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska – Polska” (recenzja)

Sprawozdania
Konrad M. Mazur
„Interoperacyjność rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości”. Raport sprawozdawczo-badawczy z konferencji Land Registers Interconnected. Tallin, 9–10 maja 2019 r.

Załączniki:

Prawo w Działaniu - tom 40 (107 pobrań)