Spis treści

 

Artykuły

Ewa M. Guzik-Makaruk, Magdalena Zubańska, Wybrane aspekty wdrażania i wykorzystania w praktyce nowych rozwiązań kryminalistycznych

 

Marek Mozgawa, Katarzyna Nazar, Nagość człowieka z perspektywy prawa karnego

 

Janusz Sługocki, Wpłaty nawiązek i kar pieniężnych do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków

 

Wojciech Filipkowski, Cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym

 

Radosław Krajewski, Powstanie ciąży w następstwie czynu zabronionego jako przesłanka legalnego jej przerwania

 

Krzysztof Fila, Niewłaściwe posługiwanie się przez sądy domniemaniami relewantnymi prawnokarnie jako przedmiot zarzutów apelacyjnych – rozważania z uwzględnieniem art. 45 § 2 Kodeksu karnego

 

Grzegorz Ocieczek, Wybrane zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej na przykładzie wyłudzeń funduszy unijnych. Studium przypadków

 

Paweł Ostaszewski, Ściągalność świadczeń pieniężnych i nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości

 

Łukasz Pilarczyk, Przestępstwo uchylania się od wykonania środka kompensacyjnego (art. 244c Kodeksu karnego) – ocena zasadności wprowadzenia regulacji

 

Karol Rutkowski, Kryminogenne skutki błędów i uchybień procesowych oraz indolencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

 

Agnieszka Mikos-Sitek, Responsibility of local government entities related to the implementation of the budget formulation and execution process – selected issues

 

Maciej Janowski, Czas trwania samopomocy legalnej w rozumieniu art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego

 

Jakub Mróz, O problemie akcesoryjności sprawstwa kierowniczego w Kodeksie karnym, czyli o pilnej potrzebie zmiany art. 18 § 1 Kodeksu karnego

 

Krzysztof Kmąk, W kwestii propozycji nowelizacji art. 60 Kodeksu karnego

 

Łukasz Pohl, Ponownie o błędnym ujęciu podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary w Kodeksie karnym z 1997 r. (replika na głos K. Kmąka)

 

Komentarze orzecznicze

 

Piotr Chlebowicz, Sprawa J.Ż. w związku ze znieważeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2022 r., II Aka 110/22

 

 

Varia

 

Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak, Report on the International Scientific Conference “The Stockholm Criminology Symposium”, 12–14 June 2023

 

Filip Manikowski, Review of the “The Right to Privacy in the Digital Age – Perspectives on Analysis of Certain Central European Countries’ Legislation and Practice” edited by Marcin Wielec, Miskolc–Budapest 2023

 

Agata Wróbel, Sprawozdanie z międzynarodowych konferencji podsumowujących prace platform badawczych Europy Środkowo-Wschodniej (Warszawa, 21–23.11.2022 r.)

 

 

Loading