Barbara Jelonek-Jarco

 

Uwagi do projektu ustawy o działalności franczyzowej

Comments to the draft act on franchise activity

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 54

Streszczenie

Artykuł ma na celu przedstawienie uwag do drugiego projektu regulacji umowy franczyzy zaproponowanego przez Rafała Adamusa. Niewątpliwie umowa franczyzy wymaga regulacji ustawowej, stąd tak ważne jest pochylenie się nad rozwiązaniami, które mają zostać przyjęte w projektowanej ustawie. W opracowaniu omówiono kwestie miejsca regulacji umowy franczyzy (Kodeks cywilny lub odrębna ustawa), definicji tej umowy, regulacji umowy z uwzględnieniem ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, istoty i treści informacji przygotowywanych przez organizatora sieci franczyzy, praw i obowiązków stron umowy, celowości wprowadzenia przepisów dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy franczyzobiorców oraz zasad intertemporalnych. Artykuł zawiera propozycje dodatkowych rozwiązań, m.in. dotyczących zagadnień związanych z umowami subfranczyzy, zasad odpowiedzialności solidarnej franczyzobiorcy i franczyzodawcy wobec osób trzecich, nadrzędnych przepisów regulacji dotyczących obowiązku dbałości stron umowy o dobre imię franczyzodawcy i całej sieci. Opracowanie ma być zachętą do dalszych intensywnych prac nad regulacją ustawową umowy franczyzy.


 

Abstract

The aim of the paper is to present comments to the second draft of the franchise agreement regulation proposed by Rafał Adamus. Undoubtedly, the franchise agreement requires statutory regulation, hence the solutions to be adopted in the planned act are very important. The study discusses the issue of the place of regulation of the franchise agreement (the Civil Code or a separate act), the definition of this agreement, the regulation of the agreement taking into account the Act on Combating Unfair Competition of 16 April 1993, the essence and content of the information prepared by the franchise network organizer, the rights and obligations of the parties of the agreement, the advisability of introducing regulations on practices infringing the collective interests of franchisees and intertemporal rules. The paper contains suggestions concerning additional solutions in the planned regulation, e.g. about issues related to the sub franchise agreements, the rules of joint (and several) liability of the franchisee and the franchisor towards third parties, overriding provisions and regulation regarding the obligation of the parties to the contract to care for the good name of the franchisor and the entire network. The study is to be an incentive for further intensive work on the statutory regulation of the franchise agreement.
Bibliografia (References)

 1. Abell M., The regulation of franchising in the EU, London 2011.
 2. Adamus R., Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce, Warszawa 2020, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/IWS_Adamus-R._Faktycznanier%C3%B3wno%C5%9B%C4%87-stron-umowy-franczyzy-w-Polsce.pdf.
 3. Adamus R., Projekt regulacji franczyzy w Polsce na tle ustawodawstw innych państw, Warszawa 2022, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/IWS_Adamus-R._Projekt-regulacji-franczyzy-w-Polsce.pdf.
 4. Adamus R., W sprawie potrzeby uregulowania umowy franczyzy w Polsce, Prawo w Działaniu 2021, t. 48, https://doi.org/10.32041/pwd.4805.
 5. Belohlavek A.J., Rozporządzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, t. 2, Warszawa 2010.
 6. Bolecki A., Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2).
 7. Darázs L., Umowa dystrybucyjna i franczyzowa, [w:] Nowy Ptk. Wyjaśnienie, red. G. Wellmann, Budapest 2013.
 8. Gárdos P., [w:] A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, red. L. Vékás, P. Gárdos, Budapest 2013.
 9. Gárdos P., [w:] Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, 2022. május 28. időállapotú, red. P. Gárdos, L. Vékás Jogtár/el. 2022.
 10. Jelonek-Jarco B., O konieczności regulacji prawnej umowy franczyzy – uwagi do raportu „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce”, Prawo w Działaniu 2022, t. 50, https://doi.org/10.32041/pwd.5006.
 11. Kappes A., Kocot W., Romanowski M., [w:] Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego, t. 9, red. W.J. Katner, Warszawa 2018.
 12. Krawczyk M., Ochrona prawna procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2023.
 13. Mucha J., Suchoń A., Realizacja uprawnień dzierżawcy gruntów rolnych w razie zmniejszenia przychodu z przedmiotu dzierżawy (wybrane zagadnienia), Przegląd Prawa Rolnego 2010, nr 1(6).
 14. Pecyna M., Zoll F., Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu, Transformacje Prawa Prywatnego 2012, nr 1.
 15. Radwański Z., Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
 16. Rott-Pietrzyk E., Grochowski M., Regulacja umów o pośrednictwo w DCFR (wzorcem dla ustawodawcy polskiego), Transformacje Prawa Prywatnego 2017, nr 3.
 17. Rott-Pietrzyk E., Grochowski M., Struktura regulacji umów o pośrednictwo handlowe (wnioski prawnoporównawcze i propozycje legislacyjne), Studia Prawa Prywatnego 2018, z. 1, Legalis.
 18. Sieradzka M., Porozumienia franczyzy w świetle prawa konkurencji, Warszawa 2020, Legalis.
 19. Suchoń A., [w:] Kodeks cywilny, t. 3, Komentarz. Art. 627–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2022, Legalis.
 20. Swaczyna B., [w:] Zobowiązania, t. 1, Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC. Komentarz, red. P. Machnikowski, Warszawa 2022, Legalis.
 21. Traple E., Prawo autorskie nie może służyć ochronie idei jako takiej. Glosa do wyroku SN z dnia 3 lutego 2017 r., II CSK 400/16, Glosa 2017, nr 3.
 22. Ujváriné A.E., [w:] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, t. 3, red. A. Osztovits, Budapest 2014.
 23. Wiewiórowska-Domagalska A., Franchising – Study for the IMCO Committee, IP/A/IMCO/2015–05 (2016), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578978/IPOL_STU(2016)578978_EN.pdf.
 24. Wolff J., [w:] Termination of franchising and distribution agreements in EU, red. A. Venezia, Milano 2018.
 25. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis.

Jak cytować (How to cite this)

B. Jelonek-Jarco, Uwagi do projektu ustawy o działalności franczyzowej, Prawo w Działaniu 2023, t. 54, https://doi.org/10.32041/pwd.5405

Loading