Łukasz Pohl

 

Ponownie o błędnym ujęciu podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary w Kodeksie karnym z 1997 r. (replika na głos K. Kmąka)

Once again, on the erroneous formulation of the grounds for extraordinary mitigation of punishment in the Penal Code of 1997 (reply to the voice of K. Kmąk)

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Artykuł jest odpowiedzią na polemikę Krzysztofa Kmąka dotyczącą propozycji zmian w ujęciu podstaw zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. Według tej propozycji jedyną podstawą zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary powinno być przekonanie sądu, że najniższa kara przewidziana za przestępstwo jest niewspółmiernie surowa.

 

Abstract

The article is a response to Krzysztof Kmąk’s polemic concerning the proposed changes in the recognition of the grounds for applying extraordinary mitigation of punishment in the Polish Penal Code of 1997. According to this proposal, the only basis for applying extraordinary mitigation of punishment should be the court’s conviction that the lowest penalty applied to a crime is disproportionately severe.
Bibliografia (References)

  1. Ćwiąkalski Z., Zakres i podstawy nadzwyczajnego złagodzenia, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.
  2. Dubisz S. [red.], Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
  3. Kmąk K., W kwestii propozycji nowelizacji art. 60 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5514.
  4. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.
  5. Pohl Ł., Propozycja zmian w art. 60 Kodeksu karnego (o właściwe ujęcie podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary), Prawo w Działaniu 2022, t. 51, https://doi.org/10.32041/pwd.5110.
  6. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.

 

Jak cytować (How to cite this)

 

Ł. Pohl, Ponownie o błędnym ujęciu podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary w Kodeksie karnym z 1997 r. (replika na głos K. Kmąka), Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5515

 

Loading