Radosław Krajewski

Powstanie ciąży w następstwie czynu zabronionego jako przesłanka legalnego jej przerwania

Pregnancy arising as a result of a prohibited act as a prerequisite for its legal termination

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Jedną z przesłanek legalnego przerwania ciąży jest jej powstanie w następstwie czynu zabronionego. Artykuł stanowi analizę powyższego zagadnienia w świetle regulacji prawnych przerywania ciąży wraz z odniesieniem się do jej szczegółów.

 

Abstract

One of the prerequisites for legal termination of pregnancy is its arising as a result of a prohibited act. The article is devoted to its analysis from a broader perspective of legal regulations of termination of pregnancy and to refer to its details.
Bibliografia (References)

 1. Bławat A., Ciąża z gwałtu, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa 1999.
 2. Daszkiewicz K., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.
 3. Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.
 4. Fiutak A., Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Warszawa 2016.
 5. Fiutak A., Prawo w medycynie, Warszawa 2021.
 6. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.
 7. Kokot R., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.
 8. Krajewski R., Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Warszawa 2009.
 9. Krajewski R., Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka. Studium z prawa polskiego i prawa kanonicznego, Płock 2004.
 10. Krajewski R., Uzasadnienia kryminalizacji kazirodztwa, Prokuratura i Prawo 2016, nr 6.
 11. Królikowski M., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz. Art. 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
 12. Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2021.
 13. Lachowski J., Legalna aborcja, [w:] System Prawa Karnego, t. 4, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2016.
 14. Michalska-Warias A., Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2016.
 15. Orchowski J., Prawo do życia nienarodzonych, Chrześcijanin w Świecie 1987, nr 11.
 16. Potulski J., Przestępstwo przerwania ciąży, [w:] System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.
 17. Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000.
 18. Wiak K., Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin 2001.
 19. Zielińska E., Ograniczenia czasowe dopuszczalności zabiegów i wskazania do przerywania ciąży, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, red. W. Lang, Toruń 2000.
 20. Zoll A., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.

Jak cytować (How to cite this)

 

Krajewski, Powstanie ciąży w następstwie czynu zabronionego jako przesłanka legalnego jej przerwania, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5505

 

 

Loading