Przemysław Ostojski

 

Model sądowej kontroli decyzji z zakresu ochrony konkurencji w prawie polskim

A model of judicial control of decisions with regards to competition protection in Polish law

 

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 56

Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnienia intensywności kontroli decyzji polskiego organu ochrony konkurencji przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola w tym zakresie odnosi się do kryteriów zarówno legalności i racjonalności, jak i celowości oraz proporcjonalności ingerencji organu w sferę prawną podmiotu. Głównym celem opracowania jest weryfikacja tezy badawczej. Polski model kontroli sądowej zapewnia wysoki standard i skuteczność ochrony sądowej, przewyższając nawet standard płynący zarówno z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że obie powyższe hipotezy są prawdziwe.


 

Abstract

The article concerns the issue of the intensity of control of the decisions of the Polish competition authority by the Court of Competition and Consumer Protection. Control in this respect refers to the criteria of both legality and rationality, as well as purposefulness and proportionality of the authority's interference in the legal sphere of the entity. The main aim of the study is to verify the research thesis. The Polish model of judicial review ensures a high standard and effectiveness of judicial protection, even exceeding the standard resulting from both the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. The conducted research allowed us to conclude that both of the above hypotheses are true.
Bibliografia (References)

 

  1. Auby J.B., Cluzel-Metayer L., Xenou L., Administrative Law in France, [w:] Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, red. Seerden, Antwerp 2018.
  2. Banasiński C., Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Warszawa 2015.
  3. Barents R., EU Procedural Law and Effective Legal Protection, Common Market Law Review 2014, t. 51, nr 5.
  4. Bell J., Lichère F., Contemporary French Administrative Law, Cambridge 2022, https://doi.org/10.1017/9781009057127.
  5. Bernatt M., Czy Polska oferuje więcej niż wymaga Konwencja? O konwencyjnym wymogu pełnej jurysdykcji i polskim modelu sądowej kontroli kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, [w:] Standardy rzetelnego procesu w sprawach antymonopolowych i ochrony konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasiński, Warszawa 2016.
  6. Bernatt M., Prawo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku na tle art. 6 EKPC, Państwo i Prawo 2012, nr 1.
  7. Bernatt M., Skoczny T., Publicznoprawna implementacja reguł konkurencji w Polsce. Czas na zmiany?, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. H.Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa 2011.
  8. Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011.
  9. Bernatt M., Transatlantic Perspective on Judicial Deference in Administrative Law, Columbia Journal of European Law 2016, t. 22, nr 2.
  10. Bernatt M., W sprawie kontroli sądowej postępowania przed Prezesem UOKiK, Państwo i Prawo 2013, nr 3.
  11. Błachnio-Parzych A., Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, [w:] Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasiński, Warszawa 2016.
  12. Chapus R., Droit du contentieux administratif, Paris 2008.
  13. Chevalier E., Remedies and Consequences of Court Decisions, [w:] Cases, Materials and Text on Judicial Review of Administrative Action, red. Backes, M. Eliantonio, Oxford–Chicago 2019.
  14. Czernika D., Czerwińska D., Domniemanie niewinności w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, [w:] Standardy rzetelności w postępowaniu w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasiński, Warszawa 2016.
  15. Dael S., Contentieux administratif, Paris 2006.
  16. Daly P., Understanding Administrative Law in the Common Law World, Oxford–New York 2021.
  17. de la Torre F.C., Fournier E.G., Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law, Cheltenham–Northampton 2017.
  18. Dobosz K., Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich, Warszawa 2018.
  19. Geburczyk F., [w:] Daniel, F. Geburczyk, P. Ostojski, W. Piątek, Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2017.
  20. Gerber J., Competition Law and Antitrust: A Global Guide, Oxford 2020.
  21. Gudowski J., [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejowska, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 1, Postępowanie przygotowawcze, t. 1, Warszawa 2001.
  22. Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji a koncepcja postępowania hybrydowego, Państwo i Prawo 2002, nr 4.
  23. Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz do art. 81, LEX/el. 2008.
  24. Kowalik-Bańczyk K., Prawo do nieobciążania się w prawie unijnym i polskim w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, [w:] Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasiński, Warszawa 2016.
  25. Kowalik-Bańczyk K., Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, LEX/el. 2012.
  26. O’Reilly J.T., Federal Information Disclosure, t. 1, Eagan 2016.
  27. Ostojski P., Standardy sądowej kontroli działań administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, Poznań–Warszawa 2022.
  28. Piasecki K., Procedury poprzedzające sądowe postępowanie cywilne, Palestra 1985, z. 7–8.
  29. Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010.
  30. Seiller B., Droit administratif, t. 2, Paris 2011.
  31. Sieradzka M., Publicznoprawny charakter postępowań związanych z ochroną konkurencji i konsumentów. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lutego 2009 r., II GSK 749/08, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2010, nr 1.
  32. Skoczny T., Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji – także w Polsce – po 1 maja 2004 r., Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, nr 2.
  33. Slegers , De Novo Review Under the Freedom of Information Act: The Case Against Judicial Deference to Agency Decisions to Withhold Information, San Diego Law Review 2006, nr 43.
  34. Szydło M., Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w świetle prawa unijnego i prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 7.
  35. van de Gronden J.W., Rusu C.S., Competition Law in The EU. Principles, Substance, Enforcement, Cheltenham–Northampton 2021.
  36. van den Brink J., den Ouden W., Prechal S., Widdershoven R., Jans J., General Principles of Law, [w:] Europeanisation of Public Law, red. Jans, S. Prechal, R. Widdershoven, Groningen 2015.
  37. Varney M., Conduct of Court Proceedings, [w:] Cases, Materials and Text on Judicial Review of Administrative Action, C. Backes, M. Eliantonio, Oxford–Chicago 2019.
  38. Widdershoven R., The European Court of Justice and the Standard of Judicial Review, [w:] Judicial Review of Administrative Discretion in the Administrative State, red. J. de Poorter, E.H. Ballin, S. Lavrijssen, Berlin 2019.
  39. Woehrling J.M., Die französische Verwaltungsgerichtsbarkeit im Vergleich mit der deutschen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1985, nr 1.
  40. Ziemba M., Dopuszczalność nielegalnie uzyskanych dowodów w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, [w:] Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasiński, Warszawa 2016.

   

   

Jak cytować (How to cite this)

 

P. Ostojski, Model sądowej kontroli decyzji z zakresu ochrony konkurencji w prawie polskim, Prawo w Działaniu 2023, t. 56, https://doi.org/10.32041/pwd.5607

Loading