POLITYKA OPEN ACCES

Autorzy/ki publikujący w Prawie w Działaniu zgadzają się na poniższe warunki:

Prawo w Działaniu szanuje prawa osobiste autorów/ek, jak też prawa majątkowe, które zostaną ograniczone w celu umożliwienia opublikowania ich prac w otwartym dostępie.
Prawo w Działaniu nie pobiera opłat od autorów/ek za przesyłanie i opublikowanie ich prac.
Wszystkie prace opublikowane przez Prawo w Działaniu – bez wyjątku – są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0), która umożliwia osobą trzecim wykorzystanie tych prac pod warunkiem wymienienia autora dzieła oraz miejsca pierwszej publikacji w tym kwartalniku, co ma sprzyjać większej wymianie wiedzy na poziomie globalnym.
Autorzy/ki mają prawo do umieszczenia prac opublikowanych w Prawie w Działaniu w innych bazach (np. umieszczenia go w repozytorium swojej uczelni lub na innym nośniku zarówno elektronicznym, jak też tradycyjnym) pod warunkiem wyraźne i jednoznacznego wskazania, że praca została opublikowana po raz pierwszy w Prawie w Działaniu.
Z tych względów autorzy/ki są zobowiązani do wysłania oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich prawidłowego wypełnionego i podpisanego przez autora/kę. Oświadczenie to należy przekazać w pliku PDF na adres: jerzy.slyk@iws.gov.pl i pawel.bachmat@iws.gov.pl

Loading