PROCES RECENZJI

Ocena wstępna:

Po otrzymaniu pracy Zespół Redakcyjny dokonuje oceny wstępnej, której przedmiotem jest sprawdzenie czy złożona praca jest zgodna z przedmiotem i zakresem tematycznym Kwartalnika. Ocenie podlega też czy przedstawiony tekst ze względu na swoją strukturę, objętość, styl i formę prowadzenia wywodu jest zgody tematycznie z jednym z działów Kwartalnika. Sprawdza się też czy przekazana praca spełnia wymogi formalne. W przypadku stwierdzenia, że przekazana praca przejdzie pozytywnie ocenę wstępną, Autor zostanie powiadomiony o rejestracji pracy i rozpoczęciu procesu oceny merytorycznej. Redaktor Naczelny jest uprawniony do odrzucenia przekazanej pracy w przypadku, gdy jest niezgodna z obszarem tematycznym Kwartalnika lub też cechuje się nieznaczną lub niską wartością naukowa. W przypadku, gdy przekazana praca nie spełnia wymagań formalnych może ona zostać zwrócona Autorowi do korekty. Ostatecznie podjęcie decyzji o przekazaniu pracy do podwójnie ślepej recenzji jest dyskrecjonalną decyzją Zespołu Redakcyjnego.

Ocena merytoryczna:

Kwartalnik wykorzystuje system podwójnie ślepej recenzji (double blind review): autorzy nie znają tożsamości recenzentów i vice versa. Termin przekazania pracy do recenzji zależy od miejsca na liście oczekujących. Recenzenci po otrzymaniu pracy mają cztery tygodnie na przedstawienie swojej opinii. Prace będą przekazywane dwóm Recenzentom zewnętrznym tj. spoza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Zespołu Redakcyjnego oraz nie pochodzącym z instytucji Autora pracy (z wyjątkiem glos, które mogą być przekazane jednemu recenzentowi).  Kwartalnik będzie dokładać starań by recenzentami w przeważającej mierze byli pracownicy akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora nauk prawnych. Ze względu na wymogi podwójnie ślepej recenzji anonimowość autora i recenzentów zostanie zachowana przez cały okres oceny. Recenzenci będą dokonywać recenzji zgodnie z karta recenzji (wzór tutaj). Celem Recenzji będzie ustalenie znaczenia naukowego tekstu. Lista recenzentów będzie publikowana przez „Prawo w Działaniu” raz w roku. Recenzenci są obowiązani poinformować Zespół Redakcyjny jeżeli zauważą, że przekazana praca nie jest ich zdaniem oryginalna lub zawiera naruszenia praw autorskich. Recenzenci powinni odmówić recenzji jeżeli z jakiegokolwiek powodu znają tożsamość autora lub posiedli taką wiedzę w trakcie.  W przypadku, gdy recenzje zalecają drobne zmiany nie wymagające jednak w ocenie Recenzentów ponownej recenzji, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie. W przypadku, gdy z recenzji wynika potrzeba wprowadzania poważnych zmian przeprowadzona może zostać ponowna recenzja po ich wprowadzeniu. Ponowna recenzja może być przeprowadzona dwukrotnie. Jeżeli po dwóch ponownych recenzja praca w ocenie Recenzentów nie będzie nadawała się do publikacji zostanie ona odrzucona bez prawa do ponownego złożenia.  W przypadku rozbieżności między Recenzentami co do oceny pracy powołany zostanie trzeci recenzent. Stosownie do wyników procesu recenzyjnego Zespół Redakcyjny zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonych prac, jak też zasugerowania autorowi (autorom) zmian o charakterze redakcyjnym, które nie dotykają istoty pracy.
Autor po otrzymaniu recenzji ma miesiąc na przekazanie poprawionej wersji pracy do redakcji. W przypadku przesłania pracy po tym terminie może ona zostać skierowana do ponownej recenzji. Przypadki szczególne będą odrębnie rozpatrywane przez Zespół Redakcyjny.
W przypadku zaakceptowania pracy do publikacji rozpoczyna się proces jej przygotowania do druku (korekta językowa, skład etc.), po czym podejmowana jest przez Zespół Redakcyjny decyzja w którym tomie zostaną opublikowana.

Prośba o wprowadzenie zmian

Prośba o wprowadzenie zmian przekazana Autorowi, na jakimkolwiek etapie przedstawionego powyżej procesu nie oznacza zobowiązania do wydania pracy ze strony Prawa w Działaniu. Zobowiązanie to zostaje podjęte dopiero po przekazaniu przez Zespół Redakcyjny autorowi zaświadczenia o przyjęciu pracy do druku.

Recenzje i materiały źródłowe

Przekazane prace podlegają ocenie przez Zespół Redakcyjny. W przypadku uznania przez Zespół Redakcyjny, że przedstawiona praca wymaga drobnych zmian, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie. Po zaakceptowaniu pracy zostanie ona skierowana do procesu wydawniczego, a Autor otrzyma zaświadczenie o przyjęciu pracy do druku.
Po zakończeniu procesu wydawniczego, wersja wstępna tekstu jest przekazywana autorowi w celu ostatniego przeglądu i zatwierdzenia. Autorzy mają trzy dni kalendarzowe na zatwierdzenie tekstu, w przypadku nie udzielenia odpowiedzi w tym terminie redakcja Kwartalnika uznaje, że autorzy zaakceptowali milcząco przesłaną im wersję tekstu.

Loading