WYKRYWANIE NIERZETELNOŚCI NAUKOWEJ

Redakcja realizuje rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie przeciwdziałania przejawom nierzetelności naukowej, w tym „ghostwriting” i „guest authorship”.  Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o osobach i instytucjach przyczyniających się do powstania publikacji zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym.

Przez „ghostwriting” rozumie się sytuację, w której ktoś wniósł istotny wkład w powstanie opracowania, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on wymieniony jako autor albo współautor publikacji.
Redakcja informuje, że jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej oraz informowania o nich odpowiednich władz w tym obszarze sposób postępowania jest zgodny z COPE.

Loading