Katarzyna K. Borkowska, Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski

Wokół problematyki karalności przerywania ciąży w Polsce

Discussion around the issue of punishability of abortion in Poland

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Prawo do aborcji jest prawem człowieka i jako takie zajmuje ważną rolę w dyskursie publicznym.
W opracowaniu autorzy wskazują na historię polskiego prawa aborcyjnego, kreślą aktualny stan
prawny w tym zakresie, zwracając uwagę na przepisy penalizujące przestępstwa aborcyjne.

Abstract

The right to abortion is a human right and as such occupies an important role in public discourse.
In the study, its authors point to the history of Polish abortion law, outline the current legal status
in this respect, paying attention to the provisions penalizing abortion related crimes.
Keywords: human rights, abortion, polish criminal law, abortion-related crimes
Bibliografia (References)

 1. „14-latka”, która okazała się 24-latką. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnił sprawę aborcji, https://www.wprost.pl/kraj/11090329/14-latka-ktora-okazala-sie-24-latka-rzecznik-praw-pacjenta-wyjasnil-sprawe-aborcji.html.
 2. Bodnar A., Analiza spraw sądowych dotyczących braku dostępności świadczenia przerywania ciąży w Polsce, [w:] Prawa reprodukcyjne w Polsce. Skutki ustawy antyaborcyjnej, red. W. Nowicka, Warszawa 2007.
 3. Bojke J., Wantoła M., Wyłączenie odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za aborcję. Wybrane zagadnienia, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, nr 5.
 4. Borkowska K.K., Penalizacja przerwania ciąży w polskim prawie karnym, Studia Prawnoustrojowe 2022, nr 56, https://doi.org/10.31648/sp.7692.
 5. Borkowska K.K., Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym, Warszawa 2020.
 6. Brachowicz N., Prawa reprodukcyjne w polityce Unii Europejskiej. Parlament i Komisja Europejska wobec aborcji, Pressje 2009, nr 17.
 7. Bręborowicz G.H. [red.], Położnictwo i ginekologia, t. 1, Położnictwo, Warszawa 2007.
 8. Desperak I., Antykoncepcja, aborcja i… eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis 2003, nr 30.
 9. Dziergawka A., Prawna ochrona życia dziecka poczętego w aspekcie prawa kobiety do aborcji – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. (K 1/20), Palestra 2021, z. 5.
 10. Gałęska-Śliwka A., Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna, Toruń 2011.
 11. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2021.
 12. Grześkowiak A., Prawo karne, Warszawa 2009.
 13. Gutowski M., Kardas P., Trybunał Konstytucyjny nie mógł rozstrzygnąć gorzej, czyli o dewastacji systemu jednym rozstrzygnięciem, Palestra 2020, z. 10.
 14. Hill B.J., Reproductive Rights as Health Care Rights, Columbia Journal of Gender and Law 2009, nr 18(501), https://doi.org/10.7916/cjgl.v18i2.2570.
 15. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.
 16. Kania A.M., Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży, cz. 1, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2011, t. 27.
 17. Kim R., Wujek zgwałcił niepełnosprawną 14-latkę. Lekarze z Podlasia odmówili aborcji. „To hańba!”, https://www.newsweek.pl/opinie/lekarze-z-podlasia-odmowili-legalnej-aborcji-zgwalconej-14-latce/4etbqtw.
 18. Kochanowski J., Przesłanki tworzenia strategii polityki rodzinnej w Polsce, [w:] Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, red. M. Zubik, Warszawa 2009.
 19. Kokot R., Jasińska J., Kilka uwag o ochronie życia poczętego w kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014, t. 31.
 20. Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 149 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2022.
 21. Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
 22. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2001.
 23. Nowa Powszechna Encyklopedia, t. 5, Warszawa 1996.
 24. Nowakowska U., Korzeniewska M., Prawa kobiet w sferze prokreacji, [w:] Kobiety w Polsce w latach 90., red. B. Gadomska, M. Korzeniewska, U. Nowakowska, Warszawa 2000.
 25. Nowicka W., Prawa reprodukcyjne, [w:] Raport Polskiej Koalicji Social Watch na temat realizacji praw człowieka w Polsce, Warszawa 2008.
 26. Nowicka W., Ustawa antyaborcyjna w Polsce – stan prawny i rzeczywisty, [w:] Prawa reprodukcyjne w Polsce. Skutki ustawy antyaborcyjnej, red. W. Nowicka, Warszawa 2007.
 27. Ostrowski K., Embriologia człowieka, Warszawa 1985.
 28. Pepłowska Z., Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception w prawie USA, Nowa Medycyna 2007, nr 1.
 29. Płatek M., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.) oraz ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), Warszawa 2016.
 30. Rakowska-Trela A., Wyrok czy „niewyrok”. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r., K 1/20, dotyczącego możliwości przerywania ciąży, Przegląd Sądowy 2021, nr 6.
 31. Soniewicka M., Spór o dopuszczalność przerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozoficzno-prawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20), Państwo i Prawo 2021, z. 8.
 32. Stefaniuk M., Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej, Studia Iuridica Lublinensia 2013, nr 19.
 33. Szczepaniec M., Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych, Białostockie Studia Prawnicze 2013, z. 13.
 34. Szelewa D., Prawa reprodukcyjne w Europie i w Polsce: zakaz, kompromis, czy wybór?, Warszawa 2017 (Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej, t. 20).
 35. Tykwińska-Rutkowska D., The Right to abortion in Poland in the light of the Constitutional Tribunal`s Judgment of 22 October 2020, Studia Iuridica Toruniensis 2021, t. 29.
 36. Tytuła M., Okaramus J., Słownik wyrazów obcych, Warszawa–Bielsko-Biała 2011.
 37. Witczak-Bruś P., Wrongful law, wrongful birth, wrongful life, Palestra 2020, z. 11.
 38. Żelichowski M., Podmiotowość prawna człowieka w okresie życia embrionalno-płodowego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, nr 1.

Jak cytować (How to cite this)

Katarzyna K. Borkowska, Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski Wokół problematyki karalności przerywania ciąży w Polsce, Prawo w Działaniu 2023, tom 53, https://doi.org/10.32041/pwd.5301

Loading