Barbara Janusz-Pohl

Uwagi na marginesie pracy Małgorzaty Żbikowskiej pt. „Ciężar dowodu w polskim procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 1–547

Remarks on the basis of Małgorzata Żbikowska's work entitled “Ciężar dowodu w polskim procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warsaw 2019, pp. 1–547

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Artykuł ma charakter recenzyjny. Stanowi on odniesienie do monografii opublikowanej przez
Wydawnictwo Wolters Kluwer, autorstwa dr Małgorzaty Żbikowskiej, pt. „Ciężar dowodu w polskim
procesie karnym”. W recenzji pozytywnie oceniono wybór tematu, a także układ monografii.
Największe walory recenzowanej pracy to integracyjny charakter, wyrażający się w osadzeniu
rozważań w ramach metodologicznie uporządkowanych założeń oraz obszerne korzystanie z ustaleń
ogólnej teorii prawa. Najcenniejsze poznawczo są porządkujące rozważania dotyczące ujęć ciężaru
dowodu w polskiej procesualistyce karnej. Pewne uwagi krytyczne sformułowane zostały na tle
konkluzji wysuwanych przez autorkę pod kątem wykorzystania koncepcji reguł konstytutywnych,
a także głównej tezy pracy, polegającej na tym, że ciężarem dowodu jest reguła konstytutywna,
tj. reguła, na mocy której określa się, kto ponosi konsekwencje nieprzeprowadzenia lub wadliwego
przeprowadzenia dowodu. Krytycznie oceniono także twierdzenie, że reguła ciężaru dowodu jest
regułą prawną, nie zaś prakseologiczną.

Abstract

The paper is a review of a monograph published by Wolters Kluwer Publishing House by
Małgorzata Żbikowska on the burden of proof in the Polish criminal trial. The review positively
evaluates the choice of the topic as well as the work’s structure. The integrative character is the
work’s strongest attribute. On the one hand, considerations have been set within the framework
of methodologically organised assumptions, on the other hand, there has been a comprehensive
use of the General Theory of Law findings. The most knowledgeable are the parts of the book
that contain discussion on approaches of the burden of proof in Polish criminal law. However,
some critical remarks were formulated against the background of the conclusions put forward
by the author regarding the use of the concept of constitutive rules. Moreover, the main thesis
of the work was criticised, according to which the burden of proof is a constitutive rule, being
a rule under which it is determined who bears the consequences of failing to provide or defective
performance of evidence. The claim that the burden of proof is a legal rule and not a praxeological
one has also been assessed with criticism.
Keywords: burden of proof, onus probandi, constitutive rules, recognition of sentences, free
evaluation of evidenceBibliografia (References)

  1. Gizbert-Studnicki T., Rozkład ciężaru argumentacji w dyskursie interpretacyjnym, [w:] Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Kraków 2003.
  2. Janusz-Pohl B., Definitions and Typologies of Legal Acts in Criminal Proceedings, Perspective of Conventionalisation and Formalisation, Poznań 2017.
  3. Janusz-Pohl B., Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim, Poznań 2017.
  4. Janusz-Pohl B., Wpływ konotacyjnej koncepcji reguł konstytutywnych na modelowanie formuł wadliwości czynności karnoprocesowych, [w:] O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, red. E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek, Warszawa 2021.
  5. Jasiński W., Skorupka J. [red.], Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, Warszawa 2017.
  6. Morawski L., Domniemania a dowody prawnicze, Toruń 1981.
  7. Patryas W., Uznawanie zdań, Poznań–Warszawa 1987.
  8. Warchoł M., Ciężar dowodu w procesie karnym. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2017.
  9. Żbikowska M., Ciężar dowodu w procesie karnym, Warszawa 2019.

Jak cytować (How to cite this)

 

Barbara Janusz-Pohl, Uwagi na marginesie pracy Małgorzaty Żbikowskiej pt. „Ciężar dowodu w polskim procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 1–547, Prawo w Działaniu 2023, tom 53 https://doi.org/10.32041/pwd.5311

 

Loading