Łukasz Pohl

O zasadności uchylenia przepisów art. 22 § 1 i 2 Kodeksu karnego (głos w sprawie uniezależnienia odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika)

On the legitimacy of repealing the provisions of Article 22 § 1 and 2 of the Penal Code (vote on making the criminal liability of the instigator and aider independent)

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Artykuł przedstawia uzasadnienie usunięcia z Kodeksu karnego zawartości normatywnej przepisów art. 22 § 1 i 2. Uzasadnienie to opiera się na spostrzeżeniu, że rozwiązanie leżące u podstaw tych przepisów odgórnie limituje rozmiar odpowiedzialności karnej za podżeganie i pomocnictwo okolicznością niemającą związku z zachowaniami podżegacza i pomocnika, co nie pozwala na dokonanie w tym zakresie w pełni adekwatnej oceny zarówno konkretnego przypadku przestępnego podżegania, jak i konkretnego przypadku przestępnego pomocnictwa.

Abstract

The article presents the justification for the removal of the normative content of the provisions of Article 22 § 1 and 2. This justification is based on the observation that the solution underlying these provisions limits the scope of criminal liability for instigating and aiding a circumstance unrelated to the behavior of the instigator and helper, thus not allowing for an assessment in this respect in fully adequate to a specific case of criminal incitement and aiding and abetting. Keywords: incitement, aiding, criminal liability
 
 

Bibliografia (References)

1. Pohl Ł., Prawo karne, Wykład części ogólnej, Warszawa 2019.
2. Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007.
3. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 1999.
4. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
5. Zoll A., Objaśnienie przepisów art. 22 § 1 i 2 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, K. Buchała, A. Zoll, Kraków 1998.

Jak cytować (How to cite this)

 
Łukasz Pohl, O zasadności uchylenia przepisów art. 22 § 1 i 2 Kodeksu karnego (głos w sprawie uniezależnienia odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika), Prawo w Działaniu 2023, tom 53, https://doi.org/10.32041/pwd.5312

Loading