Jan Kluza

Problematyka kwalifikowania zachowania polegającego na udostępnieniu konta, które służyło do dokonania oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2.10.2018 r., IV Ka 555/18

The issue of qualifying the behaviour consisting in providing an account that was used to commit fraud. Gloss to the judgment of the Provincial Court in Świdnica of 2 October 2018, IV Ka 555/18

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Glosa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy, który zmierzył się ze stosunkowo częstym
stanem faktycznym, a dotyczącym założenia konta bankowego i następnie udostępnienia jego danych
osobie trzeciej, która za jego pośrednictwem dokonuje oszustw. Sąd Okręgowy w Świdnicy, w ślad
za sądem I instancji, przypisał w takim przypadku działanie w ramach pomocnictwa do oszustwa.
Stanowisko to jest słuszne, niemniej na tym tle poczynić należy pewne szczegółowe uwagi, co
zostanie przedstawione w glosie.

Abstract

The gloss concerns the judgment of the Provincial Court in Świdnica, which faced a relatively
frequent factual state of opening a bank account and then disclosing its data to a third party who
performs fraud through it. The Provincial Court in Świdnica, following the court of first instance,
rightly attributed the aid to fraud. This position is correct, but it is against this background that
some specific remarks should be made, which will be presented in the commentary.
Keywords: aiding, pole, fraud, money launderingBibliografia (References)

  1. Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.
  2. Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1, Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
  3. Lachowski J., Marek A., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021.
  4. Patora K., Ograniczenia możliwości zastosowania znamienia pochodzenia „korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego” z art. 299 § 1 Kodeksu karnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 1, https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.1.3.
  5. Patora K., Współsprawstwo, Prokuratura i Prawo 2020, nr 3.
  6. Potulski J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2020.
  7. Rychlewska A., Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I KZP 19/13, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, z. 3.
  8. Sitarz O., [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, O. Sitarz, Warszawa 2020.
  9. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.

Jak cytować (How to cite this)

 

Jan Kluza, Problematyka kwalifikowania zachowania polegającego na udostępnieniu konta, które służyło do dokonania oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2.10.2018 r., IV Ka 555/18, Prawo w Działaniu 2023, tom 53, https://doi.org/10.32041/pwd.5313

 

 

Loading