Ádám Pál

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Protection of Future Generations in Central Europe: Good Practices and Developments at Constitutional Level, and Current Challenges in the Legal Order” zorganizowanej w ramach projektu Central European Professors’ Network (Miszkolc, Uniwersytet w Miszkolcu, 24.11.2022 r.)

Report on the International Scientific Conference titled “Protection of Future Generations in Central Europe: Good Practices and Developments at Constitutional Level, and Current Challenges in the Legal Order” organized within the Framework of the Central European Professors’ Network (Miskolc, University of Miskolc, 24 November 2022)

 

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Artykuł stanowi podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej ochronie przyszłych pokoleń w Europie Środkowej. Konferencja, która w przeważającej mierze dotyczyła kwestii prawnośrodowiskowych, miała na celu przedstawienie przeglądu rozwiązań prawnych, głównie na poziomie konstytucyjnym, w krajach Europy Środkowej, zaangażowanych w ochronę środowiska. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Środkowoeuropejską (Central European Academy) na Uniwersytecie w Miszkolcu jako część cyklu konferencji organizowanych w ramach projektu Central European Professors’ Network. Projekt polega na nawiązaniu współpracy akademickiej w regionie Europy Środkowej poprzez tworzenie różnych grup badawczych skupiających się na badaniu i porównywaniu wybranych zagadnień prawnych w krajach macierzystych członków grup badawczych. Konferencja miała charakter wydarzenia związanego z działalnością grupy badawczej odpowiedzialnej za dany temat. Głównym celem tego sprawozdania jest zwięzłe przedstawienie najważniejszych myśli i idei prelegentów.

Abstract

The paper summarizes an international scientific conference devoted to the protection of future generations in Central Europe. The conference, which had a predominantly environmental legal focus, was meant to provide an overview of legal solutions in the Central European countries mainly on the constitutional level with the ultimate goal of safeguarding and preserving the environment. The event was organized by the Central European Academy on the premises of its parental organization, the University of Miskolc as part of a conference series organized within the framework of the Central European Professors’ Network program. The program aims to establish academic cooperation in the Central European region by creating various research groups focusing on the study and comparison of selected legal issues in the home countries of the research group members. The conference was held as an event connected to the activities of the research group responsible for the respective topic. The main aim of this paper is to concisely present the most important thoughts and ideas of the contributors. Keywords: conference report, environmental protection, future generations, Central Europe

Jak cytować (How to cite this)

 
Ádám Pál, Report on the International Scientific Conference titled “Protection of Future Generations in Central Europe: Good Practices and Developments at Constitutional Level, and Current Challenges in the Legal Order” organized within the Framework of the Central European Professors’ Network (Miskolc, University of Miskolc, 24 November 2022), Prawo w Działaniu 2023, tom 53, https://doi.org/10.32041/pwd.5314

 

Loading