Jarosław Janikowski

Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji „ulicznego molestowania” w Polsce. Społeczna ocena zjawiska

Catcalling – a question about the need to criminalize “street harassment” in Poland. Social evaluation of the phenomenon

 

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Catcalling jest zjawiskiem występującym w przestrzeni publicznej. Polega na stosowaniu przez
sprawcę komentarzy (dotyczących np. wyglądu osoby napotkanej na ulicy, uprzedmiotowiając ten
wygląd) w postaci wulgarnych zaczepek, obscenicznych gestów, odgłosów, gwizdów, trąbienia
czy usilnych i niechcianych przez odbiorcę prób nawiązania rozmowy. Skala oraz forma zjawiska,
a także jego społeczna ocena zmuszają do refleksji na temat potrzeby jego kryminalizacji.

Abstract

Catcalling is a phenomenon occurring in public space. It consists in the perpetrator’s use of
comments regarding, for example, the appearance of a person encountered on the street – objectifying
this appearance, vulgar provocations, obscene gestures, noises or whistles, honking or strenuous and
unwanted attempts to start a conversation by the recipient. The scale and form of the phenomenon,
as well as its social assessment, forces us to reflect on the need to criminalize it.
Keywords: catcalling, street harassment, sexual harassment, public spaceBibliografia (References)

 

 1. Bojarski M., Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, M. Bojarski, W. Radecki, Warszawa 2011.
 2. Bowman C.G., Street Harassment and the Informal Ghettoization of Women, Harvard Law Review 1993, t. 106, nr 3, https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/142.
 3. Budyn-Kulik M., Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym, Lublin 2022.
 4. Definitions, https://stopstreetharassment.org/resources/definitions/.
 5. Gardocki L., Penalizacja i jej ograniczenia, Archiwum Kryminologii 1985, t. 12.
 6. Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
 7. Kaczmarek T., Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny, Archiwum Kryminologii 2007–2008, t. 29–30.
 8. Kluza J., Granica pomiędzy dokuczaniem a przestępstwem stalkingu oraz innymi typami czynów zabronionych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, z. 1, https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.9.
 9. Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017.
 10. Mozgawa M., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 11. Pilawski P., Catcalling, https://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/catcalling.html.
 12. Po pierwsze, poczucie własnej wartości, https://www.standup-international.com/pl/pl/about.
 13. Saunders B.A., Scaturro C., Guarino C., Kelly E., Contending with Catcalling: The Role of System-justifying Beliefs and Ambivalent Sexism in Predicting Women’s Coping Experiences with (and Men’s Attributions for) Stranger Harassment, Current Psychology 2017, t. 36, https://doi.org/10.1007/s12144-016-9421-7.
 14. Street harassment to be banned in crackdown, government says, https://www.bbc.com/news/uk-politics-63916328.
 15. Walton K.A., Pedersen C.L., Motivations behind catcalling: exploring men’s engagement in street harassment behaviour, Psychology & Sexuality 2021, t. 13(9), https://www.researchgate.net/publication/350422643_Motivations_Behind_Catcalling_Exploring_Men’s_Engagement_in_Street_Harassment_Behavior, https://doi.org/10.1080/19419899.2021.1909648.

Jak cytować (How to cite this)

 

Jarosław Janikowski Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji „ulicznego molestowania” w Polsce. Społeczna ocena zjawiska, Prawo w Działaniu 2023, tom 53, https://doi.org/10.32041/pwd.5304

 

Loading