Paulina Wiktorska

Prawo karne i kryminologia na tle metodologii badań w naukach prawnych

Criminal law and criminology against the background of research methodology in legal sciences

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Nauki prawne, najogólniej ujmując, stanowią zbiór nauk społecznych, które zawierają zarówno elementy nauk humanistycznych, jak i ścisłych, zajmujących się prawem. Istnieją dwa podejścia do prowadzenia badań: jedno zakładające autonomię i niezależność prawa oraz drugie skupione na integracji zewnętrznej nauk prawnych, która propaguje wykorzystywanie dorobku metodologicznego innych dyscyplin naukowych podczas prowadzenia badań nad prawem. Artykuł porusza wybrane zagadnienia dotyczące metodologii w prawie karnym i w kryminologii, których wspólną cechą jest analizowanie przestępczości i jej kontrolowania w społeczeństwie.

Abstract

Legal sciences, generally speaking, constitute a set of social sciences that contain elements of both humanities and exact sciences dealing with law. There are two approaches to conducting research, one assuming the autonomy and independence of law and the other focused on the external integration of legal sciences, which promotes the use of the methodological achievements of other scientific disciplines in conducting research on law. This article deals with selected problems of methodology in criminal law and criminology, the common feature of which is the analysis and control of crime in society. Keywords: legal sciences, criminal law, criminology, methodology, research techniques
 
 
 

Bibliografia (References)

 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.
 2. Błachut J., Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?, Archiwum Kryminologii 2007–2008, t. 29–30.
 3. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2006.
 4. Błachut J., Stan przestępczości, [w:] System prawa karnego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010.
 5. Kaiser G., Cel i zadania kryminologii stosowanej, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 1979, t. 9.
 6. Kalinowski J., Zagadnienia aksjomatyzacji nauki prawa, Rocznik Nauk Społecznych. Prawo – Ekonomia – Socjologia 1949.
 7. Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 2001.
 8. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
 9. Łakomy J., Pojęcie integracji zewnętrznej nauk prawnych, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie 2009.
 10. Marshall G. [red.], Tabin M. [red. pol. wyd.], Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, Warszawa 2005.
 11. Męcfal S., Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne w badaniu zjawisk „trudnych”, Przegląd Socjologiczny 2012, t. 61, nr 1.
 12. Mordwa S., Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi, Space – Society – Economy 2012, nr 11.
 13. Opałek K., Problemy „wewnętrznej” i „zewnętrznej” integracji nauk prawnych, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 1–2.
 14. Opałek K., Wróblewski J., Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991.
 15. Pawłowski T., Wskaźniki w naukach społecznych, Przegląd Socjologiczny 1963, t. 17, nr 2.
 16. Szyszkowska M., Kultura prawna, Palestra 1995, t. 39, nr 3–4.
 17. Wierzbicki M., Autonomia prawa, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.
 18. Winczorek J., Nowe badania empiryczne z zakresu socjologii wymiaru sprawiedliwości, Państwo i Prawo 2011, z. 1.
 19. Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
 20. Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1972.
 21. Zimbardo P., Zło uwodzi w siedmiu krokach, Charaktery 2008, nr 9.

Jak cytować (How to cite this)

 
Paulina Wiktorska Prawo karne i kryminologia na tle metodologii badań w naukach prawnych, Prawo w Działaniu 2023, tom 53, https://doi.org/10.32041/pwd.5307

Loading