Piotr Chlebowicz

 

Sprawa J.Ż. w związku ze znieważeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2022 r., II AKa 110/22

Case of J.Ż. in connection with insulting the President of the Republic of Poland. Commentary to the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 30 September 2022, II AKa 110/22


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Przedmiotem glosy jest umorzenie postępowania karnego prowadzonego w sprawie znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Autor zajął krytyczne stanowisko wobec wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2022 r., oceniając, że w komentowanym orzeczeniu doszło do zanegowania uprawnienia pokrzywdzonego do ochrony godności osobistej. Interpretacja art. 135 § 2 Kodeksu karnego w kontekście standardów konwencyjnych nie powinna bowiem prowadzić do uznania, że wolność wypowiedzi ma charakter absolutny i niczym nieograniczony.


 

Abstract

The subject of the commentary is the discontinuation of criminal proceedings conducted for insulting the President of the Republic of Poland. The author took a critical stance towards the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 30 September 2022, assessing that the commented judgment negated the injured party’s right to protection of personal dignity. Interpretation of Article 135 paragraph 2 of the Penal Code, in the context of the convention standards, should not lead to the conclusion that freedom of expression is absolute and unlimited.

 
Bibliografia (References)

 1. Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970.
 2. Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, M. Mozgawa, LEX/el. 2023.
 3. Gardocki L., Osoba publiczna musi mieć twardszą skórę, Rzeczpospolita z 18.08.1999 r.
 4. Gardocki L., Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, Państwo i Prawo 1993, nr 3.
 5. Hoc S., Gardocki L. [red.], System Prawa Karnego, t. 8, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Warszawa 2013.
 6. Hoc S., Glosa do wyroku s.apel. z dnia 30 stycznia 2002 r., II AKa 577/01, Prokuratura i Prawo 2006, nr 9.
 7. Hoc S., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2002.
 8. Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, cz. 1, Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
 9. Kulesza J., Glosa do wyroku z 6 VII 2011, P 12/09, Państwo i Prawo 2012, nr 11.
 10. Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984.
 11. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2001.
 12. Mojski W., Prawnokarne ograniczenia wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym. Analiza wybranych przypisów, Studia Iuridica Lublinensia 2009, t. 12.
 13. Raglewski J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013.
 14. Smarzewski M., O społecznej szkodliwości czynu w polskim prawie karnym, Roczniki Nauk Prawnych 2013, t. 23, nr 3.
 15. Zawłocki R., Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu, Legalis/el.

 

 

Jak cytować (How to cite this)

P. Chlebowicz, Sprawa J.Ż. w związku ze znieważeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2022 r., II AKa 110/22, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5516

 

Loading