Wojciech Filipkowski

 

Cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym

Cybercrimes of a terrorist character in Polish criminal law

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Autor artykułu przeprowadza analizę wzajemnych relacji między pojęciami cyberprzestępczości i cyberterroryzmu w kontekście polskiego prawa karnego, korzystając z wiedzy kryminologicznej. Celem opracowania jest opisanie tego problemu z perspektywy normatywnej oraz zaproponowanie odpowiednich zmian w polityce karnej polskiego ustawodawcy. Głównym przedmiotem badań dogmatycznych, opartych również na przeglądzie stosownej literatury krajowej i zagranicznej, są zakresy pojęcia „cyberprzestępstwa” w odniesieniu do spełnienia przesłanek określonych w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, które dotyczą przestępstw o charakterze terrorystycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie wszystkie cyberprzestępstwa objęte polskim Kodeksem karnym spełniają przesłanki opisane w art. 155 § 20 k.k. i nie można ich zatem uznać za cyberterroryzm. Wynika to przede wszystkim z formalnej przesłanki górnego zagrożenia karą, która nie może być niższa niż 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym autor sugeruje rezygnację z tej formalnej przesłanki i skupienie się wyłącznie na celach sprawcy, co może przyczynić się do większej skuteczności polityki karnej w zwalczaniu cyberterroryzmu.

 

Abstract

The author of the article analyzes the mutual relations between the concepts of cybercrime and cyberterrorism in the context of Polish criminal law, drawing on criminological knowledge. The aim of the study is to describe this problem from a normative perspective and propose appropriate changes in the criminal policy of the Polish legislature. The main subject of the doctrinal research, which is also based on a review of relevant domestic and foreign literature, is the scope of the concept of cybercrime in relation to the fulfillment of the conditions specified in Article 115 § 20 of the Criminal Code, which pertain to terrorist offenses. Based on the conducted research, it has been observed that not all cybercrimes covered by the Polish Criminal Code meet the conditions described in Article 155 § 20 of the Criminal Code and therefore cannot be considered as cyberterrorism. This primarily stems from the formal criterion of a higher penalty, which cannot be lower than 5 years of imprisonment. Therefore, the author suggests abandoning this formal criterion and focusing solely on the intentions of the perpetrator, which may contribute to a greater effectiveness of the criminal policy in combating cyberterrorism.
Bibliografia (References)

 1. Adamski A., Buszujący w sieci. Cybernowelizacja prawa karnego, Rzeczpospolita z 27.10.2003 r.
 2. Akdeniz Y., An Advocacy Handbook for the Non Governmental Organisations, The Council of Europe’s Cyber-Crime Convention 2001 and the additional protocol on the criminalisation of acts of a racist or xenophobic nature committed through computer systems, 2003, https://www.cyber-rights.org/cybercrime/coe_handbook_crcl.pdf.
 3. Al Mazari A., Anjariny A.H., Habib S.A., Nyakwende E., Cyber Terrorism Taxonomies: Definition, Targets, Patterns, Risk Factors, and Mitigation Strategies, International Journal of Cyber Warfare and Terrorism 2016, t. 6, nr 1, https://doi.org/10.4018/IJCWT.2016010101.
 4. Belov A., Delembovsky M., Shklyar V., Simulation of cyber threats for the Internet of Things, Transfer of Innovative Technologies 2021, t. 4, nr 1, https://doi.org/10.32347/tit2141.0303.
 5. Bernik I., Cybercrime and Cyberwarefare, London 2014.
 6. Burdziak K., Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym przewidziana w polskim Kodeksie karnym w świetle rozwiązań Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych – raport z projektu badawczego, Warszawa 2021.
 7. Constantin M., Bortea A., Mema D., Risks and Vulnerabilities in Digital Public Services. Threat of Cyberterrorism Vs Romania’s Cybersecurity Strategy, Holistica – Journal of Business and Public Administration 2020, nr 11.
 8. Conway M., What is Cyberterrorism and How Real is the Threat?: A Review of the Academic Literature, 1996–2009, [w:] Cyber Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Management Association, Information Resources, Hershey 2014, https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5942-1.
 9. Denning D., Cyberterrorism, Testimony before the Special Oversight Panel of Terrorism Committee on Armed Services, 23.05.2000, http://www.cs.georgetown.edu/∼denning/infosec/cyberterror.html.
 10. Evans D., The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet is Changing Everything, White paper, 2011, https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf.
 11. Filipkowski W., Lonca R., Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym, Część III, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2011, nr 4(3).
 12. Filipkowski W., Picarela L., Criminalizing Cybercrimes: Italian and Polish Experiences, Bialystok Legal Studies 2021, t. 26, nr 3, https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.03.09.
 13. Foldes S., Comments on the notion of information system in the Budapest Convention on Cybercrime, the EU directive, and selected penal codes, 2017, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01588889.
 14. Foltz C.B., Cyberterrorism, computer crime, and reality, Information Management & Computer Security 2004, t. 12, nr 2.
 15. Gordon S., Ford R., Cyberterrorism?, Computers & Security 2002, t. 21, nr 7, https://doi.org/10.1016/S0167-4048(02)01116-1.
 16. Hoc S., Postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne, Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 3.
 17. Jaroszewska I.A., Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni, Olsztyn 2017.
 18. Khaeriah Kadir N., Judhariksawan, Maskun, Terrorism and Cyberspace: A Phenomenon of Cyber-Terrorism as Transnational Crimes, Fiat Justisia 2019, t. 13, nr 4, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1735.
 19. Khan S., Saleh T., Dorasamy M., Khan N., Tan Swee Leng O., Gale Vergara R., A systematic literature review on cybercrime legislation, F1000Research 2022, nr 11:971, https://doi.org/10.12688/f1000research.123098.1.
 20. Konieczny M., Cyberprzestępczość – krótka historia, współczesne oblicza i trudna do przewidzenia przyszłość, Roczniki Administracji i Prawa 2023, t. 23, z. 1, https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.3776.
 21. Kopczewski M., Elementy infrastruktury krytycznej państwa /organizacji/ – jako obiekty narażone na ataki cyberterrorystyczne, Zakopane 2011, http://www.ptzp.org.pl/'les/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/054.pdf.
 22. Kośka M., Cyberterroryzm – zadania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście obowiązujących aktów prawnych, Wiedza Obronna 2022, t. 279, nr 2, https://doi.org/10.34752/2022-j279.
 23. Lewulis P., O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością „cyber” i „komputerową” dla celów praktycznych i badawczych, Prokuratura i Prawo 2021, nr 3.
 24. Mahinderjit Singh M., Abu Bakar A., A Systemic Cybercrime Stakeholders Architectural Model, Procedia Computer Science 2019, t. 161, https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.227.
 25. Neagu F.S., Savu A., The costs of cyberterrorism for the national economy: United States of America vs Egypt, [w:] Proceedings of the 13th International Conference on Business Excellence 2019, https://doi.org/10.2478/picbe-2019-0086.
 26. Ozeren S., Global response to cyberterrorism and cybercrime: A matrix for international cooperation and vulnerability assessment, rozprawa doktorska, University of North Texas 2005, https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc4847/m2/1/high_res_d/dissertation.pdf.
 27. Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu, Prawo w Działaniu 2013, t. 13, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Filip-Radoniewicz-Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-karna-za-przest%C4%99pstwo-hackingu-121.pdf.
 28. Ranjan Srivastava S., Dube S., Cyberattacks, Cybercrime and Cyberterrorism, [w:] Handbook of Research on Network Forensics and Analysis Techniques, red. G. Shrivastava, P. Kumar, B.B. Gupta, S. Bala, N. Dey, Hershey 2018, https://doi.org/10.4018/978-1-5225-4100-4.ch010.
 29. Samodulska M., Crimes Committed via the Internet – Selected Aspects, Teka Komisji Prawniczej 2014, t. 7.
 30. Seissa I.G., Ibrahim J., Yahaya N.-Z., Cyberterrorism Definition Patterns and Mitigation Strategies: A Literature Review, International Journal of Science and Research 2017, t. 6, nr 1, https://doi.org/10.21275/art20163936.
 31. Siwicki M., Podział i definicja cyberprzestępstw, Prokuratura i Prawo 2012, nr 7–8.
 32. Skoneczny Ł., Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2009, nr 1.
 33. Smarzewski M., Cyberterroryzm a cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym, Ius Novum 2017, nr 1.
 34. Szpor G., [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, Warszawa 2019.
 35. Worona J., Prace naczelnych organów administracji państwowej a cyberbezpieczeństwo Polski, Białostockie Studia Prawnicze 2016, nr 20.
 36. Woszek S., Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2022, t. 14, nr 27, https://doi.org/10.4467/20801335PBW.22.056.16947.

Jak cytować (How to cite this)

 

Filipkowski, Cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5504

Loading