Paweł Ostaszewski

 

Ściągalność świadczeń pieniężnych i nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości

Collectability of cash benefits and interest adjudged for the benefit of the Justice Fund

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Artykuł opisuje wyniki badania dotyczącego problematyki ściągalności należności (świadczeń pieniężnych i nawiązek) na rzecz Funduszu Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Obejmuje analizę stanu prawnego, analizę danych statystycznych dotyczących funkcjonowania systemu orzekania i egzekucji tych należności, analizę danych budżetowych Funduszu oraz założenia metodologiczne i wyniki przeprowadzonego badania akt z sądowego wykonywania wymienionych środków karnych.

Ogólna ściągalność należności na rzecz Funduszu Sprawiedliwości wydaje się być obecnie na dosyć dobrym poziomie. Efektywność wykonywania analizowanych świadczeń pieniężnych i nawiązek istotnie statystycznie poprawiają takie czynniki jak: posiadanie stałej pracy w momencie prowadzenia sprawy karnej lub bycie emerytem albo rencistą, wysokość uzyskiwanych dochodów, brak uprzedniej karalności, zakończenie sprawy karnej warunkowym umorzeniem postępowania, wymierzenie skazanemu kary wolnościowej.

 

 

Abstract

The article presents the results of a study on the issue of the collectability of cash benefits and interest adjudged for the benefit of the Justice Fund (Fund for Victims’ Aid and Post-Penitentiary Assistance), including an legal analysis, an analysis of statistical data on the functioning of the system of adjudication and enforcement of these measures, an analysis of the Fund’s budget data, as well as methodological foundations and the results of a court files study on judicial enforcement of the above-mentioned measures.

The overall collection rate of the analysed monetary measures currently appears to be at a fairly good level. The effectiveness of its enforcement is statistically significantly improved by factors such as having a permanent job at the time of the criminal case or being a pensioner, the amount of income received, having no previous criminal record, ending the criminal case with a conditional discontinuance of proceedings and imposing a non-custodial sentence on the convicted person.
Bibliografia (References)

  1. Cieślak W., Kanty T., Wybrane problemy stosowania i wykonywania nawiązki oraz świadczenia pieniężnego na cele społeczne (w świetle danych statystycznych i badań aktowych), Gdańskie Studia Prawnicze 2008, t. 19.
  2. Gruszecka D., 47, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
  3. Harris A., A pound of flesh: Monetary sanctions as punishment for the poor, New York 2016.
  4. Jankowski M., Momot S., Egzekwowanie grzywien i niektórych należności sądowych zasądzonych w postępowaniu karnym, Warszawa 2015, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Jankowski-M.Momot-S._Egzekwowanie-grzywien.pdf.
  5. Jaroch W., Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna, Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 15.
  6. Kozłowska-Kalisz P., 43(a), [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022.
  7. Kozłowska-Kalisz P., 47, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022.
  8. Link N.W., Powell K., Hyatt J.M., Ruhland E.L., Considering the Process of Debt Collection in Community Corrections: The Case of the Monetary Compliance Unit, Journal of Contemporary Criminal Justice 2021, t. 37, nr 1, https://doi.org/10.1177/1043986220971394.
  9. Lipiński K., 43(a), [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
  10. Martin K.D., Monetary Myopia: An Examination of Institutional Response to Revenue From Monetary Sanctions for Misdemeanors, Criminal Justice Policy Review 2018, t. 29, nr 6–7, https://doi.org/10.1177/0887403418761099.
  11. Melezini M., Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013.
  12. O’Malley P., Theorizing fines, Punishment & Society 2009, t. 11, nr 1, https://doi.org/10.1177/1462474508098133.
  13. Ostaszewski P., Między przemocą ekonomiczną a karaniem za długi. Kryminologiczne studium przestępstwa niealimentacji, Warszawa 2022.
  14. Ostaszewski P., Ściągalność świadczeń pieniężnych i nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, Warszawa 2023, https://iws.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty/.
  15. Pikulski S., Polityka karna w Polsce z perspektywy międzynarodowej, Białostockie Studia Prawnicze 2009, Współczesne zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia, z. 6.
  16. Pleggenkuhle B., Kras K.R., Huebner B.M., Twice Punished: Perceived Procedural Fairness and Legitimacy of Monetary Sanctions, Journal of Contemporary Criminal Justice 2021, t. 37, nr 1, https://doi.org/10.1177/1043986220965035.
  17. Raine J., Dunstan E., Mackie A., Financial Penalties as a Sentence of the Court: Lessons for Policy and Practice from Research in the Magistrates’ Courts of England and Wales, Criminal Justice 2003, t. 3, nr 2, https://doi.org/10.1177/1466802503003002003.

  18.    Ruback R.B., Bergstrom M.H., Economic Sanctions in Criminal Justice: Purposes, Effects, and Implications, Criminal Justice and Behavior 2006, t. 33, nr 2, https://doi.org/10.1177/0093854805284414.

  1. Ruhland E., Holmes B., Petkus A., The role of fines and fees on probation outcomes, Criminal Justice and Behavior 2020, t. 47, nr 10, https://doi.org/10.1177/0093854820918877.
  2. Ruhland E., Petkus A., Link N.W., Hyatt J.M., Holmes B., Pate S., Monetary Sanctions in Community Corrections: Law, Policy, and Their Alignment With Correctional Goals, Journal of Contemporary Criminal Justice 2021, t. 37, nr 1, https://doi.org/10.1177/1043986220971393.
  3. Sieradzka-Kośla A., Nawiązka, [w:] Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. A. Stefański, Warszawa 2016.
  4. Slavinski I., Spencer-Suarez K., The Price of Poverty: Policy Implications of the Unequal Effects of Monetary Sanctions on the Poor, Journal of Contemporary Criminal Justice 2021, t. 37, nr 1, https://doi.org/10.1177/1043986220971395.
  5. Stefański R.A., Świadczenie pieniężne, [w:] Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. R. Janiszowski-Downarowicz, Warszawa 2016.
  6. Ziółkowska A., 43(a), [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.

Jak cytować (How to cite this)

 

P. Ostaszewski, Ściągalność świadczeń pieniężnych i nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5508

 

Loading