Rafał Łukasiewicz

 

Propozycje w zakresie wprowadzenia do polskiego prawa dawstwa identyfikowalnego komórek rozrodczych i zarodków

Proposals for implementation of identifiable donation of gametes and embryos into the Polish law


Prawo w Działaniu 2023, tom 56

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji wprowadzenia dawstwa identyfikowalnego komórek rozrodczych i zarodków do polskiego prawa. Analiza podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich przedstawia argumenty przemawiające za zniesieniem anonimowości dawcy oraz praktyczne konsekwencje zastosowania badań genetycznych skierowanych bezpośrednio do konsumenta w celu odnalezienia anonimowego dawcy. Część druga poświęcona jest międzynarodowym dokumentom dotyczącym prawa dziecka do poznania swojego pochodzenia genetycznego, próbie ujednolicenia modelu dawstwa gamet i zarodków w państwach członkowskich Rady Europy, analizie ustawodawstw krajowych oraz dyskusji nad retrospektywną zmianą prawa. Część trzecia koncentruje się na sposobie implementacji dawstwa identyfikowalnego do prawa polskiego, przy założeniu, że zmiana prawa powinna nastąpić jedynie prospektywnie. Analiza uwzględnia zatem rozróżnienie dawców decydujących się na dawstwo przed zmianą prawa oraz po nowelizacji prawa. Ponadto trzecia część ukazuje, jakie potencjalne zmiany mogłyby być rozważone w przypadku uznania za zasadne wskazania w dokumentach z zakresu rejestracji stanu cywilnego informacji o dawstwie.

Abstract

The purpose of this paper is to present proposals for implementation of identifiable donation of gametes and embryos into the Polish law. The analysis is divided into three parts. The first part examines arguments for the abolition of a donor’s anonymity and the practical consequences of using direct-to-consumer genetic testing to track an anonymous donor. The second part deals with international documents regarding the child’s right to know their genetic origins; attempts to standardize the model of gamete and embryo donation within the member states of the Council of Europe, analysis of national jurisdictions, and debate on the retrospective amendments of law. The third part moves to analysis of how the identifiable donation should be implemented into the Polish law, assuming that the law should be changed only prospectively. Therefore, differentiation of donors who decide on donation before changing the law and after amendment of law is taken into consideration. Moreover, the third part examines which potential changes to law may be taken into consideration, assuming that it is justified to indicate the circumstances of third-party reproduction in documents related to the Polish Registry of Births, Marriages and Deaths.

 
Bibliografia (References)

 

  1. Adams D., Allan S., Building a Family Tree: Donor-Conceived People, DNA Tracing and Donor ‘Anonymity’, Australian Journal of Adoption 2013, t. 7, nr 2.
  2. Allan S., Donor Conception and the Search for Information From Secrecy and Anonymity to Openness, London–New York 2017, https://doi.org/10.4324/9781315568171.
  3. Arkadas-Thibert A., Lansdown G., Article 7: The Right to a Name, Nationality, and to Know and Be Cared for by Parents, [w:] Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. An Analysis of Attributes, red. Z. Vaghri, J. Zermatten, G. Lansdown, R. Ruggiero, Cham 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3_6.
  4. Bączyk-Rozwadowska K., Dawstwo materiału genetycznego a rozwiązania polskiej ustawy o leczeniu niepłodności, Białostockie Studia Prawnicze 2020, t. 25, nr 2, https://doi.org/10.15290/bsp.2020.25.02.07.
  5. Bączyk-Rozwadowska K., Procedura in vitro a poszanowanie autonomii prokreacyjnej pary realizującej projekt rodzicielski, Prawo i Medycyna 2017, nr 4.
  6. Bączyk-Rozwadowska K., Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń 2018.
  7. Blauwhoff R.J., Foundational facts, Relative truths. A comparative law study on child’s right to know their genetic origins, Utrecht
  8. Blyth E., Frith L., Donor-Conceived People’s Access to Genetic and Biographical History: An Analysis of Provisions in Different Jurisdictions Permitting Disclosure of Donor Identity, International Journal of Law, Policy and the Family 2009, t. 23, nr 2, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebp002.
  9. Blyth E., Golding B., Egg sharing: a practical and ethical option in IVF?, Expert Review of Obstetrics & Gynecology 2008, t. 3, nr 4, https://doi.org/10.1586/17474108.3.4.465.
  10. Boratyńska M., Różyńska J., [w:] System Prawa Medycznego, 2, cz. 2, Regulacja prawna czynności medycznych, red. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Warszawa 2019.
  11. Boratyńska M., Tajemnica lekarska in vitro w ustawie reprodukcyjnej suma wszystkich strachów, Prawo i Medycyna 2017, nr 4.
  12. Borry P., Rusu O., Dondorp W., De Wert G., Knoppers B.M., Howard H.C., Anonymity 2.0.: Direct-to-Consumer Genetic Testing and Donor Conception, Fertility and Sterility 2014, t. 101, nr 3, https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.11.035.
  13. Bosek L., Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2008, z. 4.
  14. Brewaeys A., de Bruyn J.K., Louwe L.A., Helmerhorst F.M., Anonymous or identity-registered sperm donors? A study of Dutch recipients’ choices, Human Reproduction 2005, t. 20, nr 3, https://doi.org/10.1093/humrep/deh708.
  15. Cahn N.R., The New Kinship, Georgetown Law Journal 2012, t. 100, nr 2.
  16. Calhaz-Jorge C., De Geyter C., Kupka M.S., Wyns C., Mocanu E., Motrenko T., Scaravelli G., Smeenk J., Vidakovic S., Goossens V., Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding and registries in European countries: The European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Human Reproduction Open 2020, nr 1, https://doi.org/10.1093/hropen/hoz044.
  17. Callum P., Messiaen L.M., Bower P.V., Skovby F., Iger J., Timshel S., Sims C.A., Falk R.E., Gonosomal mosaicism for an NF1 deletion in a sperm donor: evidence of the need for coordinated, long-term communication of health information among relevant parties, Human Reproduction 2012, t. 27, nr 4, https://doi.org/10.1093/humrep/des014.
  18. Cohen I.G., Response: Rethinking Sperm-Donor Anonymity: Of Changed Selves, Non-Identity, and One-Night Stands, Georgetown Law Journal 2012, t. 100.
  19. Crawshaw M., Direct-to-Consumer DNA testing: the fallout for individuals and their families unexpectedly learning of their donor conception origins, Human Fertility 2018, t. 21, nr 4, https://doi.org/10.1080/14647273.2017.1339127.
  20. Daniels K., Lalos O., Ethics and Society: The Swedish insemination act and the availability of donors, Human Reproduction 1995, t. 10, nr 7, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a136196.
  21. Daniels K.R., Taylor K., Secrecy and Openness in Donor Insemination, Politics and the Life Sciences 1993, t. 12, nr 2, https://doi.org/10.1017/S0730938400023984.
  22. Dyoniak A., Pozycja prawna dziecka urodzonego w następstwie implantacji embrionu, Nowe Prawo 1989, nr 1.
  23. Ekerhovd E., Faurskov A., Werner C., Swedish Sperm Donors Are Driven by Altruism, but Shortage of Sperm Donors Leads to Reproductive Travelling, Upsala Journal of Medical Sciences 2009, t. 113, nr 3, https://doi.org/10.3109/2000-1967-241.
  24. ESHRE Working Group on Reproductive Donation, Kirkman-Brown J., Calhaz-Jorge C., Dancet E.A.F., Lundin K., Martins M., Tilleman K., Thorn P., Vermeulen N., Frith L., Good practice recommendations for information provision for those involved in reproductive donation, Human Reproduction Open 2022, t. 1, https://doi.org/10.1093/hropen/hoac001.
  25. Freeman T., Jadva V., Kramer W., Golombok S., Gamete donation: parents’ experiences of searching for their child’s donor siblings and donor, Human Reproduction 2009, t. 24, nr 3, https://doi.org/10.1093/humrep/den469.
  26. Freeman T., Jadva V., Tranfield E., Golombok S., Online sperm donation: a survey of the demographic characteristics, motivations, preferences and experiences of sperm donors on a connection website, Human Reproduction 2016, t. 31, nr 9, https://doi.org/10.1093/humrep/dew166.
  27. Frith L., Gamete donation and anonymity: The ethical and legal debate, Human Reproduction 2001, t. 16, nr 5, https://doi.org/10.1093/humrep/16.5.818.
  28. Graham S., Freeman T., Jadva V., A comparison of the characteristics, motivations, preferences and expectations of men donating sperm online or through a sperm bank, Human Reproduction 2019, t. 34, nr 11, https://doi.org/10.1093/humrep/dez173.
  29. Haberko J., Anonimowość rodziców genetycznych a dobrostan zdrowotny dziecka. Uwagi na tle Rekomendacji 2156(2019) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, t. 81, nr 4, https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.5.
  30. Haberko J., Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016.
  31. Harper J.C, Kennett D., Riesel D., The end of donor anonymity: how genetic testing is likely to drive anonymous gamete donation out of business, Human Reproduction 2016, t. 31, nr 6, https://doi.org/10.1093/humrep/dew065.
  32. Hodgkin R., Newell P., Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, Geneva 2007.
  33. Hoglund-Shen A., Direct-to-Consumer Genetic Testing, Gamete Donation and the Law, Family Court Review 2017, t. 55, nr 3, https://doi.org/10.1111/fcre.12288.
  34. Isaksson S., Sydsjö G., Skoog Svanberg A., Lampic C., Disclosure behaviour and intentions among 111 couples following treatment with oocytes or sperm from identity-release donors: follow-up at offspring age 1–4 years, Human Reproduction 2012, t. 27, nr 10, https://doi.org/10.1093/humrep/des285.
  35. Jadva V., Casey P., Readings J., Blake L., Golombok S., A longitudinal study of recipients’ views and experiences of intra-family egg donation, Human Reproduction 2011, t. 26, nr 10, https://doi.org/10.1093/humrep/der252.
  36. Jones C., Frith L., Blyth E., Speirs J., The role of birth certificates in relation to access to biographical and genetic history in donor conception, International Journal of Children’s Rights 2009, t. 17, nr 2, https://doi.org/10.1163/157181808X389254.
  37. Kasprzyk P., [w:] Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t. 1, Podstawowe instytucje prawa o aktach stanu cywilnego, red. Kasprzyk, Lublin 2018.
  38. Kelly F., Dempsey D., Power J., Bourne K., Hammarberg K., Johnson L., From Stranger to Family or Something in Between: Donor Linking in an Era of Retrospective Access to Anonymous Sperm Donor Records in Victoria, Australia, International Journal of Law, Policy and the Family 2019, t. 33, nr 3, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebz011.
  39. Krawczak A., Damska A., Bocian sprawdza kliniki. Pierwszy pacjencki monitoring polskich ośrodków leczenia niepłodności, http://www.nasz-bocian.pl/pliki/monitoring_pacjencki_NB_2015.pdf.
  40. Krawczak A., Ustawa a potrzeba poznania własnego dziedzictwa genetycznego przez dzieci urodzone dzięki dawstwu niepartnerskiemu, Prawo i Medycyna 2017, nr 4.
  41. Lampic C., Skoog Svanberg A., Sorjonen K., Sydsjö G., Understanding parents’ intention to disclose the donor conception to their child by application of the theory of planned behaviour, Human Reproduction 2021, t. 36, nr 2, https://doi.org/10.1093/humrep/deaa299.
  42. Lehmann-Haupt R., Are sperm donors really anonymous anymore? DNA testing makes them easy to trace, https://slate.com/human-interest/2010/02/dna-testing-makes-it-easy-to-find-the-identity-of-anonymous-sperm-donors.html.
  43. Lessor R., All in the family: social processes in ovarian egg donation between sisters, Sociology of Health and Illness 1993, t. 15, nr 3, https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep10490713.
  44. Lipski J., Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 4.
  45. Łukasiewicz R., Dawstwo identyfikowalne komórek rozrodczych – proponowany standard europejski a prawo polskie, Państwo i Prawo 2021, nr 8.
  46. Łukasiewicz R., Dawstwo komórek rozrodczych między członkami rodziny – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Forum Prawnicze 2018, nr 3.
  47. Łukasiewicz R., Treść akt zbiorowych aktu urodzenia a pozycja dzieci urodzonych w następstwie dawstwa heterologicznego, Metryka 2020, nr 2.
  48. Mahieu F., Decleer W., Osmanagaoglu K., Provoost V., Anonymous sperm donors’ attitude towards donation and the release of identifying information, Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2019, t. 36, nr 10, https://doi.org/10.1007/s10815-019-01569-9.
  49. Marshall L.A., Intergenerational gamete donation: Ethical and societal implications, American Journal of Obstetrics and Gynecology 1998, t. 178, nr 6, https://doi.org/10.1016/S0002-9378(98)70319-9.
  50. McDonagh C., Scientist allegedly fathered 600 children at own sperm clinic, https://www.progress.org.uk/scientist-allegedly-fathered-600-children-at-own-sperm-clinic.
  51. Motluk A., Anonymous sperm donor traced on internet, https://www.newscientist.com/article/mg18825244-200-anonymous-sperm-donor-traced-on-internet/.
  52. Mroz J., One Sperm Donor, 150 Offspring, https://www.nytimes.com/2011/09/06/health/06donor.html.
  53. Mroz J., The serial sperm donor: One man, hundreds of children and a burning question: why?, https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/the-serial-sperm-donor-one-man-hundreds-of-children-and-a-burning-question-why-1.4476178.
  54. Nunn J.S., Crawshaw M., Lacaze P., Co-designing genomics research with a large group of donor-conceived siblings, Research Involvement and Engagement 2021, t. 7, nr 89, https://doi.org/10.1186/s40900-021-00325-7.
  55. Oszkinis B., Prokreacja heterologiczna a polskie prawo rodzinne – kilka uwag systemowych, [w:] Zagadnienia prawa medycznego, red. A. Górski, E. Sarnacka, Warszawa 2018.
  56. Pennings G., A SWOT analysis of unregulated sperm donation, Reproductive BioMedicine Online 2023, t. 46, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.09.013.
  57. Pennings G., Gamete donation should be anonymous: for, [w:] 50 Big Debates in Reproductive Medicine, red. R. Homburg, A.H. Balen, R.F. Casper, Cambridge 2021, https://doi.org/10.1017/9781108986373.065.
  58. Pennings G., Genetic databases and the Future of Donor Anonymity, Human Reproduction 2019, t. 34, nr 5, https://doi.org/10.1093/humrep/dez029.
  59. Pennings G., How to kill gamete donation: retrospective legislation and donor anonymity, Human Reproduction 2012, t. 27, nr 10, https://doi.org/10.1093/humrep/des218.
  60. Pennings G., Sperm sharing: as problematic as oocyte sharing?, Human Reproduction 2022, t. 37, nr 6, https://doi.org/10.1093/humrep/deac087.
  61. Radwański Z., Stanowisko prawne dziecka poczętego w następstwie sztucznego unaniesienia matki, Studia Iuridica Silesiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1979, nr 5.
  62. Rahhal N., Sperm bank punishes mother for accidentally finding her donor through 23AndMe, https://www.dailymail.co.uk/health/article-6653943/Sperm-bank-PUNISHES-mother-accidentally-finding-donor-23AndMe.html.
  63. Readings J., Blake L., Casey P., Jadva V., Golombok S., Secrecy, disclosure and everything in-between: decisions of parents of children conceived by donor insemination, egg donation and surrogacy, Reproductive BioMedicine Online 2011, t. 22, nr 5, https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2011.01.014.
  64. Safjan M., Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990.
  65. Salama M., Isachenko V., Isachenko E., Rahimi G., Mallmann P., Westphal L.M., Inhorn M.C., Patrizio P., Cross border reproductive care (CBRC): a growing global phenomenon with multidimensional implications (a systematic and critical review), Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2018, t. 35, https://doi.org/10.1007/s10815-018-1181-x.
  66. Shenfield F., Pennings G., De Mouzon J., Ferraretti A.P., Goossens V., ESHRE Task Force ‘Cross Border Reproductive Care’ (CBRC), ESHRE’s good practice guide for cross-border reproductive care for centers and practitioners, Human Reproduction 2011, t. 26, nr 7, https://doi.org/10.1093/humrep/der090.
  67. Shenfield F., Pennings G., Sureau C., Cohen J., Devroey P., Tarlatzis B., ESHRE Task Force on Ethics and Law, Gamete and embryo donation, Human Reproduction 2002, t. 17, nr 5, https://doi.org/10.1093/humrep/17.5.1407.
  68. Silva V., Non anonymous egg, embryo and sperm donation in Portugal. Legal aspects, costs and availability, https://www.myivfanswers.com/video/non-anonymous-egg-embryo-sperm-donation-portugal/.
  69. Stecki L., Winiarz J., Gajda J., Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego (dwugłos), Państwo i Prawo 1990, nr 10.
  70. Stępkowski A., Opinia prawna w sprawie merytorycznej oceny rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 4.
  71. Szałajko M., Prawo dziecka do znajomości swego pochodzenia genetycznego – podstawy prawne oraz wskazania innych dziedzin nauki, Rodzina i Prawo 2014, nr 28.
  72. Tobin J., Donor-conceived individuals and access to information about their genetic origins: the relevance and role of rights, Journal of Law and Medicine 2012, t. 19, nr 4.
  73. Turner A.J., Coyle A., What does it mean to be a donor offspring? The identity experiences of adults conceived by donor insemination and the implications for counselling and therapy, Human Reproduction 2000, t. 15, nr 9, https://doi.org/10.1093/humrep/15.9.2041.
  74. Usborne S., I thought: ‘who will be remember me?’: the man who fathered 200 children, https://www.theguardian.com/science/2018/nov/24/sperm-donor-man-who-fathered-200-children.
  75. Vayena E., Golombok S., Challanges in Intra-Family Donation, [w:] Reproductive Donation. Practice, Policy and Bioethics, red. M. Richards, G. Pennings, J.B. Appleby, Cambridge 2012, https://doi.org/10.1017/CBO9781139026390.010.
  76. Yoffe E., My wife is my sister, https://slate.com/human-interest/2013/02/dear-prudence-my-wife-and-i-came-from-the-same-sperm-donor.html.
  77. Zielińska E., Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 4.
  78. Zielonacki A., Prawo do znajomości własnego pochodzenia, Studia Prawnicze 1993, z. 1.

   

   

Jak cytować (How to cite this)

 

R. Łukasiewicz, Propozycje w zakresie wprowadzenia do polskiego prawa dawstwa identyfikowalnego komórek rozrodczych i zarodków, Prawo w Działaniu 2023, t. 56, https://doi.org/10.32041/pwd.5604

 

Loading