Dear Readers,

 

It is our pleasure to present you with the newest issue of the quarterly “Law in Action”. Last year was full of intense work and involvement of the employees of the Institute of Justice in numerous scientific projects and international cooperation. It also meant the intensification of work and the development of the Institute of Justice Publishing House. Under these circumstances, we decided to take over the works related to the publishing process of the quarterly from the Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., with whom we have had many years of very fruitful cooperation. We will keep on co-operating in terms of promoting of the content covered by the quarterly – with hope for many years of working together in the future.

 

On behalf of myself and the entire editorial staff of the quarterly “Law in Action”, I would like to thank the employees and associates of the Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. involved in the publishing process of our quarterly. “Law in Action” retains its substantive profile, but from 2022 it will be published in a new layout.

 

I am also pleased to inform you that according to the Communication of the Minister of Education and Science of December 1, 2021 on the list of scientific journals and reviewed materials from international conferences, the quarterly “Law in Action” has obtained 100 points.

 

With a kind request for your friendly reception

prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec

Editor in Chief

SPIS TREŚCI

 

Jacek Giezek, Konrad Lipiński Trójstronność przestępstwa wzięcia zakładnika. O niemożności kumulowania roli zakładnika oraz podmiotu szantażowanego  9

 

Katarzyna Laskowska Kryminalizacja „zajmowania najwyższej pozycji w przestępczej hierarchii” w świetle art. 2101 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 18

 

Konrad Buczkowski Praktyka ścigania i karania sprawców przestępstwa z art. 306a Kodeksu karnego na podstawie badań aktowych 34

 

Wiktoria Grabalska, Rafał Wielki „Czy dzieci powinny trafiać do sieci?” Prawne i kryminologiczne aspekty zjawiska sharentingu 50

 

Piotr Poniatowski Uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w państwach z kręgu romańskiej kultury prawnej – aspekty prawnokarne 67

 

Ewelina Wojewoda Refleksje wokół prawnokarnej oceny fałszowania produktów leczniczycho raz wprowadzania ich do obrotut 83

 

Marcin Sowała Ewolucja procesowej ochrony pokrzywdzonego przestępstwami seksualnymi w toku przesłuchania – analiza art. 185c Kodeksu postępowania karnego 99

 

Łukasz Pohl Propozycja nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego 113

 

Komentarze orzecznicze

Damian Szeleszczuk Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.02.2020 r., I KA 10/19 122

 

Varia

János Szinek Wpływ platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność wypowiedzi
i pluralizm – w ujęciu szczegółowym 134

 

 

Załączniki:

Prawo w Działaniu TOM 49 (91 downloads)