WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Autorzy są zobowiązani do przygotowania swoich prac zgodnie z poniższymi wytycznymi. Prace mogą być przesyłane Zespołowi Redakcyjnemu o każdej porze roku. Wszystkie prace muszą być sporządzone w następujący sposób: Tekst musi zostać wysłany w wersji ANONIMOWEJ w pliku Word. Dane Autor (afiliacja instytucjonalna, adres, telefon, poczta elektroniczna) są przesyłane w Oświadczeniu o oryginalności i nie są duplikowane w podstawowym pliku Word.
Prace są przesyłane w edytorze tekstu Word lub w innym z nim kompatybilnym, z zastosowaniem interlinii 1,5, czcionki Times New Roman 11, rozmiaru strony A4 (21,5 x 29,7 cm), z marginesami 2,5 cm. Przypisy dolne są sporządzane czcionką 10 z interlinią 1,0.
W przypadku gdy do pracy załączane są tabele, schematy i/lub grafiki są one przesyłane w osobnym polu, w formacie w którym zostały przygotowane (Excel, Word itd.), są poprawnie ponumerowane i wskazane jest ich miejsce w tekście. Ponadto każdy z tych elementów posiada tytuł oraz w przypisie dolnym źródło pochodzenia.
Należy też przedstawić oświadczenie autora o zamiarze opublikowania w Prawie w Działaniu, w którym jest wskazane, że praca nie została równocześnie złożona w innym czasopiśmie.

ARTYKUŁY

Charakter naukowy: Przyjmowane są jedynie oryginalne i wcześniej nieopublikowane artykuły dotyczące studiów lub badań w szczególności tych, które mogą być przydatne dla praktyki.
Objętość: całkowita objętość nie powinna przekraczać 40 stron A4 wliczając w to przypisy dolne, wykaz bibliografii na końcu artykułu (oraz załączniki).
Każdy artykuł musi posiadać tytuł w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora, jego afiliację instytucjonalną i adres poczty elektronicznej. Na dole strony mogą być uwzględnione informacje dotyczące profilu naukowego autora.
Następnie musi zostać załączone streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, przy czym streszczenie nie dłuższe niż 15 linijek (do 300 słów) oraz od 3 do 5 słów kluczowych, których zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania w elektronicznych bazach danych.
Kwartalnik zamieści także datę przesłania artykułu oraz datę jego akceptacji do publikacji na jego pierwszej stronie.

GLOSY

Prace składane do publikacji w dziale glosy powinny stanowić opracowania dotyczące aktualnych wyroków lub analiz linii orzeczniczych, które są istotne dla obszaru prawa, których dotyczą. Objętość tych prac nie powinna przekraczać 15 stron A4, włączając w to przypisy dolne oraz załączniki.
Zgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej przesłana praca musi posiadać tytuł w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora, jego afiliację instytucjonalną i adres poczty elektronicznej. Załączane są także streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
Kwartalnik zamieści także datę przesłania pracy oraz datę jej akceptacji do publikacji na pierwszej stronie pracy.

RECENZJE

Recenzje powinny przedstawiać w sposób czytelny przedstawiać treść i główne cechy recenzowanej pracy oraz zawierać jej ocenę. Ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron A4, włączając w to przypisy dolne. 
Musi także zostać wskazane imię i nazwisko autora, adres poczty elektronicznej oraz afiliacja instytucjonalna zgodnie z uprzednio przedstawionymi zasadami.
Kwartalnik zamieści także datę przesłania pracy oraz datę jej akceptacji do publikacji na pierwszej stronie pracy.

ZOBOWIĄZANIE WYDAWNICZE

Autor zgłaszając pracę deklaruje znajomość norm i polityki wydawniczej Prawa w Działaniu. Autor zobowiązuje się też do nieprzedstawiania równocześnie swojej pracy w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Autor zobowiązuje się do przekazania Prawo w Działaniu praw autorskich niezbędnych do opublikowania pracy w otwartym dostępie. Autor ponosi odpowiedzialność wobec Kwartalnika za naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Deklaruje też znajomość warunków licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII

Prawo w Działaniu wykorzystuje sposób sporządzania odniesień bibliograficznych zgodnych z PN-ISO 690:2012, która jest polskim wariantem standardu ISO 690. Autorzy powinni unikać nadużywania autocytowań oraz przedstawiać wyczerpujący przegląd bibliografii krajowej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PRAC

1. Autorzy zainteresowaniu opublikowaniem swoich prac w „Prawie w Działaniu” mogą przesyłać artykuły, glosy, recenzje i dokumenty źródłowe. Prace mogą być złożone w pliku elektronicznym Word na dwa sposoby: a) bezpośrednio przez swoich autorów na stronie www.prawowdziałaniu.pl, postępować należy zgodnie zasadami „Open Journal System (OJS)”. b) alternatywnie, w załączniku do wiadomości przekazanej na adres poczty elektronicznej Kwartalnika (jerzy.slyk@iws.gov.pl lub pawel.bachmat@iws.gov.pl), zatytułowanej: „Praca do publikacji w „Prawie w Działaniu””. W obu przypadkach osoba przesyłająca pracę w wiadomości podaje imiona i nazwiska Autora(ów) oraz dział „Prawa w Działaniu” w którym chciałaby opublikować swoją pracę. 2. „Praw w Działaniu” nie publikuje prac z innych obszarów nauki niż nauki prawne. 3. Praca nie może być uprzednio opublikowana. 4. Tytuł i treść pracy musi być zgodna z wytycznymi ustalonymi dla każdego z działów. 5. Autor musi przekazać wypełnione oświadczenie o oryginalności pracy oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich W przypadku prac współautorskich oświadczenia takie przedstawia w imieniu pozostałych autorów wskazują ich dane. Główny autor pracy jest autorem z którym Kwartalnik prowadzi korespondencję w sprawie pracy w toku prac redakcyjnych. 6. Załączenie pełnej treści artykułu wraz z załącznikami. Nie będę akceptowane zmiany po rozpoczęciu procesu recenzyjnego. Praca musi zostać przekazana w pliku elektronicznym umożliwiającym edytowanie tekstu, bez hasła (przekazanie pliku PDF nie będzie uznawane za rozpoczęcie procesu wydawniczego). 7. Przekazanie zdjęć i obrazów w plikach elektronicznych w formacie jpg (lub kompatybilnym) w rodzielczości co najmniej 300 dioptrie. Niezbędne jest dołączenienie każdego z wykresów, tabel lub sechmatów w odrębnym pliku elektronicznym. 8. Posiadanie praw do reprodukcji materiałów graficznych, obrazów, fotografii, dzieł artystycznym etc. Po spełnieniu tych wymogów praca może zostać przesłana Redakcji.

SPRAWDŹ PRZED PRZESŁANIEM CZY:

W ramach procesu przekazywania prac Autorzy/ki są zobowiązani sprawdzić czy przekazywany przez nich materiał odpowiada poniższym wymogom. Prace, które nie będą spełniać poniższych wymogów zostaną zwrócone Autorom: 1. Praca nie została uprzednio opublikowana, ani nie jest obecnie złożona w innym czasopiśmie. 2. Załączone zostały oświadczenia o oświadczenie o oryginalności pracy oraz o przekazaniu praw autorskich (dostępne tutaj) podpisane przez Autora (Głównego Autora) w pliku PDF. 3. Praca posiada charakter naukowy. 4. Streszczenie zostało przygotowane w języku polskim i języku angielskim oraz zawiera: cel, metody, wyniki oraz wnioski. 5. Zamieszczone zostało od 3 do 5 słów kluczowych zgodnych z tematem przekazywanej pracy. 6. ID-ORCID jest wskazany dla każdego z autorów (w przypadku jego posiadania). 7. Została wskazana afiliacja instytucjonalna każdego z autorów (bez skrótów) oraz wskazano kraj. 8. Została wyjaśniona metodologia, przedstawiono i omówiono wyniki. 9. Przekazany tekst jest poprawny pod względem językowym. 10. Uwzględniony została aspekt etyczny badań naukowych. 11. Plik jest w formacie Microsoft Word, grafika w JPG i tabele w arkuszu kalkulacyjnym. 12. Tekst spełnia wymagania dotyczące sposobu sporządzania przypisów i bibliografii wymienione w „Wytycznych dla Autorów”. 13. Zastosowano interlinię 1,5, czcionkę Times New Roman 11, rozmiar strony A4 (21,5 x 29,7 cm), z marginesami 2,5 cm. Przypisy dolne są sporządzane czcionką 10 z interlinią 1,0. 14. W pracy zostało wskazane miejsce umieszczenie oraz źródło pochodzenia dołączonych do niej plików. 15. W wykazie bibliograficznym uwzględniono jedynie prace cytowane w tekście. 16. Tam, gdzie to możliwe, adresy URL / DOI zostały załączone w wykazie cytowanych prac. 17. W przypadku przesłania tekstu do działu podlegające podwójnie ślepej recenzji Autor zadbał o zapewnienie anonimowości swojego tekstu (usunięte zostały wszelkie odniesienia do Autora/ów w pliku).
     

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Loading