Justyna Karaźniewicz, Monika Kotowska

Policyjny nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu jako środek ochrony ofiar przemocy domowej
w polskim systemie prawnym

Police barring order as a means of protecting victims of domestic violence in polish legal system

 

Prawo w Działaniu 2023, tom 53

Streszczenie

Nakaz opuszczenia lokalu stosowany przez Policję jest jednym z nowych środków ochrony ofiar
przemocy domowej. Został on wprowadzony do ustawy o Policji ponad 2 lata temu. Pozwala to
na dokonanie oceny tych regulacji. Artykuł koncentruje się na analizie właściwych przepisów
i ich stosowania w praktyce przez funkcjonariuszy Policji. Autorki wskazują historyczne podłoże
kształtowania się nakazu oraz jego uzasadnienie jako instrumentu prawnego, a także omawiają istotę nakazu. Ponadto dokonują analizy dostępnych danych statystycznych, gromadzonych przez Komendę Główną Policji. Artykuł zawiera również ocenę istniejących regulacji oraz wnioski de
lege ferenda.

Abstract

Barring order used by the Police is one of the new means of protecting victims of domestic violence.
It was introduced to the Act on the Police over two years ago. This allows for a proper evaluation
of these regulations. The article concentrates on the analysis of the regulations and using them
in practice by police officers. The authors outline historical background and rationale for the
introduction of the barring order and explain the essence of an order to vacate premises. The article
contains an analysis of available statistical data collected by the Police Headquarters as well as
evaluation of the existing regulations and conclusions de lege ferenda.
Keywords: domestic violence, barring order, Police, victimBibliografia (References)

 1. Bosek L., Opinia na temat legislacyjnej spójności oraz zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 2776), z dnia 15 marca 2010 r.
 2. Burtowy M., Nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Komentarz praktyczny, LEX/el. 2020.
 3. Dudka K., Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym, Warszawa 2015.
 4. Grygorczuk A., Dzierżanowski K., Kiluk T., Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara–sprawca przemocy, Psychiatria 2009, Vol. 6, No. 2.
 5. Jagieła J., Nakazanie przez Policję osobie stosującej przemoc w rodzinie opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, [in:] Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, Księga Jubileuszowa dedukowana Profesorowi Andrzejowi Marciniakowi, J. Jagieła, R. Kulski (eds.), Warszawa 2022.
 6. Karaźniewicz J., Art. 15a, [in:] Ustawa o Policji. Komentarz, K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek (eds.), Warszawa 2021.
 7. Karaźniewicz J., Art. 15ab, [in:] Ustawa o Policji. Komentarz, K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek (eds.), Warszawa 2021.
 8. Karaźniewicz J., Zakres prewencyjnego stosowania środków przymusu procesowego – próba oceny tendencji rozwojowych, [in:] Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, S. Steinborn, K. Woźniewski (eds.), Gdańsk 2018.
 9. Kosonoga J., System nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, Ius Novum 2014, No. 2.
 10. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2021.
 11. Lach A., Prewencja indywidualna w procesie karnym, Warszawa 2020.
 12. Manikowski F., Postępowanie w sprawie o zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia – analiza badań aktowych, Prawo w Działaniu 2022, Vol. 50, https://doi.org/10.32041/pwd.5001.
 13. Melaniuk E., Praktyka stosowania instytucji nakazu natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej w wybranych krajach, Warszawa 2020.
 14. Mikołajczuk E., Praktyka stosowania instytucji nakazu natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej w wybranych krajach, Prawo w Działaniu 2020, Vol. 44, https://doi.org/10.32041/pwd.4404.
 15. Olszewska A., Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2016, No. 39, https://doi.org/10.19195/2084-5065.39.10.
 16. Piskozub P., Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie, Warszawa 2021.
 17. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. Informacja o wynikach kontroli NIK (Nr ewid. 48/2016/P/15/046/KPS), https://www.nik.gov.pl/plik/id,10943,vp,13290.pdf.
 18. Różycka A., Zasadność nowych środków ochrony osób doznających przemocy domowej, Prawo w Działaniu 2020, Vol. 41, https://doi.org/10.32041/pwd.4111.
 19. Sakowicz A., Opinia prawna o sprawozdaniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1698) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789), z dnia 8 lutego 2010 r.
 20. Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013.
 21. Spurek S., Komentarz do ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, [in:] Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.
 22. Starzyński P., Funkcja ochronna środków przymusu procesowego, [in:] Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar, L. Mazowiecka (ed.), Warszawa 2016.
 23. Stefański R.A., Środek zapobiegawczy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2010, No. 3.
 24. Strus-Wołos M., Stąpanie po polu minowym. Rzecz o nowych przepisach postępowania cywilnego o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, Głos Prawa 2020, No. 2.
 25. Strus-Wołos M., Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Policji w zakresie wydawania względem osób stosujących przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnego mieszkania oraz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do takiego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, Przegląd Policyjny 2022, No. 2, https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.0160.
 26. Wiktorska P., Procedury prawne związane z możliwościami odseparowania sprawcy przemocy domowej od osoby doświadczającej przemocy, Prawo w Działaniu 2021, Vol. 45, https://doi.org/10.32041/pwd.4505.
 27. Wiktorska P., Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne, Archiwum Kryminologii 2021, No. 43, https://doi.org/10.7420/AK2021.36.
 28. Witkowska-Paleń A., Rola programów edukacyjno-korekcyjnych w kształtowaniu postaw i przekonań skazanych sprawców przemocy domowej, Journal of Modern Science 2018, Vol. 39(4), https://doi.org/10.13166/jms/94801.
 29. Wrona G., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2021.
 30. Zielińska E., Opinia prawna dotycząca Sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk 2776) o rządowym projekcie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 1698) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789), z dnia 15 marca 2010 r.

Jak cytować (How to cite this)

 

Justyna Karaźniewicz, Monika Kotowska Police barring order as a means of protecting victims of domestic violence in polish legal system, Prawo w Działaniu 2023, tom 53 https://doi.org/10.32041/pwd.5303

 

Loading