Spis treści

 

Artykuły

 

Maria Beisert, Dominika Bartoszak, Filip Szumski, Agnieszka Izdebska, Monika Zielona-Jenek, Kompetencje kadr profesjonalistów podejmujących i mogących podejmować interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 

Katarzyna Laskowska, Kryminologiczno-wiktymologiczna analiza oszustw matrymonialnych wobec kobiet

 

Konrad Burdziak, Przeciwdziałanie przemocy domowej – kilka uwag w kontekście środków przewidzianych w art. 275a § 1 i 3, art. 275 § 3 oraz art. 244 § 1a i 1b Kodeksu postępowania karnego

 

Magdalena Kowalewska-Łukuć, Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami – wykroczenie, przestępstwo czy tzw. idealny zbieg

 

Karolina Kremens, Przestępstwo zmowy (conspiracy) w amerykańskim prawie karnym a przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym

 

Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Jakub Hanc, Wolność religijna w ośrodkach izolacji nieletnich w świetle polskich regulacji

 

Marcin Wielec, Tomasz Bojanowski, Przesłuchanie świadka w procesie karnym w trybie art. 185e Kodeksu postępowania karnego

 

Anna Dziergawka, Wtórna wiktymizacja ofiar przestępstw seksualnych – aspekty normatywne i praktyczne

 

Cezary Kąkol, Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie w wyniku namowy lub udzielenia pomocy albo jako następstwo czynów zabronionych stypizowanych w Kodeksie karnym – analiza krytyczna

 

Maciej Kubala, Prawo karne a jurydyzacja prawa kanonicznego. Rozważania w kontekście praktycznej aplikacji kanonicznej procedury karnej w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich

 

Paulina Pawluczuk-Bućko, Bartłomiej Kowalski, Wybrane praktyczne aspekty zwalczania wyłudzeń z tarcz finansowych

 

Ewelina Wojewoda, Jak oszukują vintedzianki, czyli prawo karne wobec wybranych przejawów przestępczej aktywności użytkowników platformy sprzedażowej Vinted

 

Marcin Galiński, Kilka uwag na temat przestępstwa publicznego prezentowania treści pornograficznych z art. 202 § 1 Kodeksu karnego

 

Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Marta Czepiel, Piotr Drążyk, Marcin Dziedzic, Filip Mielecki, Przeciwko nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego

 

Łukasz Pohl, Raz jeszcze o zasadności usunięcia teorii jedności przestępstwa z Kodeksu karnego – odpowiedź na polemikę

 

Komentarze orzecznicze

 

Katarzyna Karolina Borkowska, Prawnokarne ujęcie eutanazji w Austrii – uwagi do orzeczenia austriackiego Trybunału Konstytucyjnego z 11.12.2020 r., G 139/2019

 

Varia

 

Tomasz Bojanowski, Łukasz Sitkowski, Karol Rogala, Julia Starybrat, Maria Szczekało, Wiktoria Zwolińska, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 12.01.2024 r.

 

 

 

 

 

Loading