Agnieszka Mikos-Sitek

 

Responsibility of local government entities related to the implementation of the budget formulation and execution process – selected issues

Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją procesu tworzenia i wykonywania budżetu – wybrane zagadnienia


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w państwie, mające swoje podstawy w procesie decentralizacji, związane jest z przyznaniem mu określonych zadań, a co za tym idzie również odpowiedniego udziału w dochodach publicznych. Wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego w zasoby finansowe stanowi bowiem istotny element zapewniający zdolność do wykonywania powierzonych zadań publicznych, zaś prowadzenie własnej gospodarki finansowej pozwala na samodzielne decyzje dotyczące sposobu gospodarowania powierzonymi zasobami publicznymi. Prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej związane jest z przyjmowaniem corocznie uchwały budżetowej będącej jej podstawą oraz z określonym trybem wykonywania budżetu. Przyznanie określonych kompetencji (zadań publicznych), władztwa dochodowego oraz atrybutu samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej związane jest z określonym trybem odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego, która tak jak ogólnie pojmowana odpowiedzialność w prawie finansowym jest zagadnieniem złożonym i charakteryzuje się różnorodnością stosowanych sankcji oraz regulacji prawnych. Zastosowanie znajdują w tym przypadku – w zależności od podmiotu, którego dotyczą – przede wszystkim sankcje systemowe prawa finansowego, administracyjne, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale również sankcje karne, karne skarbowe oraz sankcje cywilne.

 

Abstract

The functioning of the local government in the state, finding its foundations in the decentralisation process, is related to the allocation of specific tasks to it and, as a consequence, to a relevant share in public revenues. Equipping local government units with financial resources is in fact an important element ensuring their ability to perform the entrusted public tasks, while running their own financial management allows for independent decisions on the manner of management of the entrusted public resources. Independent financial management relates to the adoption of a budget resolution on an annual basis, which is its basis, and with a specific procedure for budget execution. The granting of certain competences (public tasks), revenue authority and the attribute of independent running of the financial economy is connected to a specific mode of responsibility of local government units, which, like responsibility in financial law in general, is a complex issue and is characterised by a variety of applied sanctions and legal regulations. The sanctions applicable in this case – depending on the entity concerned – are primarily systemic financial law sanctions, administrative sanctions, sanctions for breach of public finance discipline, but also criminal sanctions, fiscal criminal sanctions and civil sanctions.
Bibliografia (References)

 1. Bach-Golecka D., Golecki M.J., [in:] Konstytucja RP. Komentarz, Vol. II, Art. 87–243, M. Safjan, L. Bosek (eds.), Warszawa 2016.
 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 3. Borodo A., Prawo budżetowe, Warszawa 2008.
 4. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2008.
 5. Borodo A., Słownik finansów samorządowych, Toruń 2007.
 6. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2010.
 7. Daniluk P., [in:] Kodeks karny. Komentarz, R.A. Stefański (ed.), Warszawa 2023.
 8. Dębowska-Romanowska T., [in:] Prawo finansowe, W. Wójtowicz (ed.), Warszawa 2000.
 9. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 10. Dobek T., [in:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, A. Borodo (ed.), Toruń 2008.
 11. Dudzik S., Kawka I., [in:] System Prawa Administracyjnego, Vol. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (eds.), Warszawa 2014.
 12. Durczyńska M., Dzwonkowski H., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski (eds.), Warszawa 2014.
 13. Gajewski S., Jakubowski A. (eds.), Ustawy samorządowe. Komentarz, Warszawa 2018.
 14. Gorgol A., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, P. Smoleń (ed.), Warszawa 2012.
 15. Kosikowski C., [in:] Finanse publiczne i prawo finansowe, C. Kosikowski, E. Ruśkowski (eds.), Warszawa 2006.
 16. Kosikowski C., [in:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, C. Kosikowski, J.M. Salachna (eds.), Warszawa 2012.
 17. Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 18. Kuźmicka-Sulikowska J., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), Warszawa 2021.
 19. Leńczuk J., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, P. Smoleń (ed.), Warszawa 2012.
 20. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
 21. Mikos-Sitek A., [in:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak-Far (ed.), Warszawa 2020.
 22. Mikos-Sitek A., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, W. Misiąg (ed.), Warszawa 2019.
 23. Niewiadomski Z., [in:] System Prawa Administracyjnego, Vol. 6, Podmioty administrujące, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (eds.), Warszawa 2011.
 24. Piotrowska-Marczak K., [in:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński (eds.), Warszawa 2014.
 25. Salachna J.M., [in:] Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania, J.M. Salachna (ed.), Gdańsk 2010.
 26. Salachna J.M., [in:] Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, E. Ruśkowski, J.M. Salachna (eds.), Gdańsk 2010.
 27. Salachna J.M., Odpowiedzialność w prawie finansowym, [in:] System Prawa Finansowego, Vol. I, Teoria i nauka prawa finansowego, C. Kosikowski (ed.), Warszawa 2010.
 28. Salachna J.M., Rola odpowiedzialności prawnofinansowej w procedurze budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (eds.), Lublin 2007.
 29. Skoczylas A., Piątek W., [in:] Konstytucja RP. Komentarz, Vol. II, Art. 87–243, M. Safjan, L. Bosek (eds.), Warszawa 2016.
 30. Stefańska B.J., [in:] Kodeks karny. Komentarz, R.A. Stefański (ed.), Warszawa 2023.
 31. Szewczuk A., [in:] Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (ed.), Poznań 2008.
 32. Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 33. Walczuk K., [in:] J. Taczkowska-Olszewska, A. Brzostek, K. Walczuk, Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona – obowiązki – odpowiedzialność, Warszawa 2020.
 34. Wróblewska D., [in:] Leksykon prawa finansowego, A. Drwiłło, D. Maśniak (eds.), Warszawa 2009.

 

Jak cytować (How to cite this)

 

A. Mikos-Sitek, Responsibility of local government entities related to the implementation of the budget formulation and execution process – selected issues, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5511

 

Loading