Bogusław Lackoroński

 

Odpowiedzialność solidarna osób pełnoletnich stale zamieszkujących nieruchomość lokalową oraz osób faktycznie z niej korzystających za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej – de lege lata i de lege ferenda

 

Joint and several liability of adults residing in an apartment real estate permanently and persons using it actually for the fees related to operation and maintenance of the apartment real estate and the common property – observations de lege lata and de lege ferenda


Prawo w Działaniu 2023, tom 56

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy osoby pełnoletnie stale zamieszkujące nieruchomość lokalową oraz osoby faktycznie z niej korzystające ponoszą odpowiedzialność za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej. Odpowiedź na nie pozwoli na rozstrzygnięcie celowości wprowadzania zmiany stanu prawnego ukierunkowanej na stworzenie podstaw odpowiedzialności osób pełnoletnich stale zamieszkujących nieruchomość lokalową oraz osób faktycznie z niej korzystających za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej. Odpowiedzialność tych osób będzie rozpatrywana zarówno względem dostawców energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, jakichkolwiek innych dóbr, usługodawców, w szczególności w zakresie utrzymania porządku i czystości, jak i względem wspólnoty mieszkaniowej.

W świetle spostrzeżeń zawartych w niniejszym opracowaniu stworzenie podstaw solidarnej odpowiedzialności osób pełnoletnich stale zamieszkujących nieruchomość lokalową oraz osób faktycznie z niej korzystających za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej wymaga zmian stanu prawnego.

Przy wprowadzaniu zmian ukierunkowanych na stworzenie podstaw solidarnej odpowiedzialności osób pełnoletnich stale zamieszkujących nieruchomość lokalową oraz osób faktycznie z niej korzystających za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej niezbędne jest przesądzenie wprost jej solidarnego charakteru i rozstrzygnięcie wiążących się z tym kwestii wskazanych w niniejszym artykule, takich jak roszczenia regresowe oraz określenie jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego.

 

Abstract

The purpose of this article is to answer the question whether adults residing in an apartment real estate permanently and persons using it actually are liable for the fees related to operation and maintenance of the apartment real estate and the common property. The answer to this question leads to a conclusion on the advisability of introducing a change in the Polish legislation aimed at creating the basis for the liability of adults residing in an apartment real estate permanently and persons using it actually, with regards to the fees related to operation and maintenance of the apartment real estate and the common property. The liability of these persons will be considered both towards suppliers of electricity, heat, gas, water, and any other goods, service providers – in particular in terms of maintaining order, as well as towards the housing community.

In the light of the observations contained in this paper in the present Polish legislation there is no basis for joint and several liability of adults residing in an apartment real estate permanently and persons using it actually for the fees related to operation and maintenance of the apartment real estate and the common property. Introducing the joint and several liability is this regard requires changes in the Polish legislation.

When introducing changes aimed at creating the basis for joint and several liability of adults residing in an apartment real estate permanently and persons using it actually for the fees related to operation and maintenance of the apartment real estate and the common property, it is necessary to determine its joint and several nature and to resolve the related issues indicated in this article such as recourse claims and defining its subjective and objective scope.
Bibliografia (References)

 

  1. Biały A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–7649), red. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.
  2. Ciepła H., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. Gudowski, Warszawa 2017.
  3. Ciepła H., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, G. Bieniek, Warszawa 2011.
  4. Doliwa A., Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Legalis/el. 2021.
  5. Górecki J., Matusik G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, K. Osajda, W. Borysiak, Legalis/el. 2022.
  6. Jezioro J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis/el. 2021.
  7. Kozieł G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część szczegółowa, A. Kidyba, Warszawa 2014.
  8. Królikowska K., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6A, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. Osajda, Warszawa 2018.
  9. Lackoroński B., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 3A, Kodeks cywilny. Zobowiązania. Część ogólna. Komentarz, red. Osajda, Warszawa 2017.
  10. Panowicz-Lipska J., [w:] Kodeks cywilny, t. 3, Art. 627–1088, red. M. Gutowski, Legalis/el. 2022.
  11. Pietrzykowski K., [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Legalis/el. 2021.
  12. Pietrzykowski K., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Legalis/el. 2018.
  13. Romanow S., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6B, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. Lackoroński, Legalis/el. 2022.
  14. Salamonowicz M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, M. Załucki, Legalis/el. 2023.
  15. Stawicka E., Według jakich reguł powinno się odbywać wewnętrzne rozliczenie pomiędzy podmiotami zobowiązanymi in solidum, jeżeli jeden z nich spełnił całe świadczenie na rzecz wspólnego wierzyciela?, Palestra 2008, nr 3–4.
  16. Sylwestrzak A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022.
  17. Sylwestrzak A., Odpowiedzialność osób zamieszkujących z najemcą za czynsz najmu lokalu, Przegląd Sądowy 2013, nr 9.
  18. Zębala J., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6B, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018.

   

   

Jak cytować (How to cite this)

 

B. Lackoroński, Odpowiedzialność solidarna osób pełnoletnich stale zamieszkujących nieruchomość lokalową oraz osób faktycznie z niej korzystających za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej – de lege lata i de lege ferenda, Prawo w Działaniu 2023, t. 56, https://doi.org/10.32041/pwd.5601

Loading