Maria Beisert, Dominika Bartoszak, Filip Szumski, Agnieszka Izdebska, Monika Zielona-Jenek

 

Kompetencje kadr profesjonalistów podejmujących i mogących podejmować interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Competences of teams of professionals who deliver and are able to deliver psychological interventions for persons sentenced for crimes against sexual freedom and morality


Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

Konstrukcja spójnego systemu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymaga zbadania zasobów kadrowych specjalistów pracujących ze sprawcami tych czynów, w szczególności specjalistów ds. zdrowia seksualnego. Celem niniejszego badania był opis tych zasobów. Ankietę online badającą kompetencje specjalistów, charakterystykę pracy podejmowanej ze sprawcami, sposób doświadczania tej pracy i charakterystykę czynników mogących skłonić specjalistów niepracujących ze sprawcami do podjęcia tej pracy wypełniło 142 specjalistów. Kompetencje specjalistów pracujących ze sprawcami są wysokie, ale niespecyficzne. Trudności w pracy wynikają z cech sprawców, deficytu specyficznych kompetencji specjalistów oraz funkcjonowania systemu sprawiedliwości karnej na poziomie mikro i makro. W perspektywie krótkoterminowej konieczne jest podjęcie działań zmierzających do podtrzymania motywacji osób już pracujących ze sprawcami, by zapobiec ich rezygnacji z tej pracy. W perspektywie długoterminowej konieczna jest reorganizacja systemu oddziaływań wobec sprawców, w celu zwiększenia jego spójności, racjonalności i skuteczności.

Abstract

Building a coherent system for preventing crimes against sexual freedom and morality requires examining human resources of specialists working with the perpetrators of such offences, especially sexual health specialists. The purpose of this research was to describe said resources. One hundred and forty-two specialists have completed an online survey concerning their competences, the nature of work with perpetrators, the specialists’ experience of such work, and factors which may convince those not working with perpetrators to undertake such work. Specialists working with perpetrators have high but non-specific competences. Difficulties in work arise from the traits of the perpetrators, the specialists’ deficit in specific competences, and the functioning of the criminal justice system in the micro- and macroscale. In the short term, action to sustain the motivation of people already working with the perpetrators must be taken, so they do not quit that job. In the long term, one would have to reorganise the system of impact exerted on the perpetrators, so as to make it more coherent, rational and effective.
Bibliografia (References)

  1. Andrews D.A., Bonta J., Hoge R.D., Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology, Criminal Justice and Behavior 1990, t. 17, nr 1, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_343.
  2. Auburn T., Cognitive distortions as social practices: an examination of cognitive distortions in sex offender treatment from a discursive psychology perspective, Psychology, Crime & Law 2010, t. 16, nr 1–2, https://doi.org/10.1080/10683160802621990.
  3. Bartoszak D., Zaburzenia regulacji emocji sprawców przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim, Poznań 2022.
  4. Beech A.R., Wakeling H.C., Szumski F., Freemantle N., Problems in the measurement of dynamic risk factors in sexual offenders, Psychology, Crime & Law 2016, t. 22, nr 1–2, https://doi.org/10.1080/1068316X.2015.1109095.
  5. Beier K.M., Grundmann D., Kuhle L.F., Scherner G., Konrad A., Amelung T., The German Dunkelfeld project: A pilot study to prevent child sexual abuse and the use of child abusive images, Journal of Sexual Medicine 2015, t. 12, nr 2, https://doi.org/10.1111/jsm.12785.
  6. Beisert M., Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2004.
  7. Beisert M., Pedofilia: geneza oraz mechanizm powstawania zaburzenia, Sopot 2012.
  8. Beisert M., Szumski F., Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletniego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, t. 72, nr 4.
  9. Beisert M., Węglerska O., The effects of disturbances in emotion regulation among sexual offenders perpetrating sexual crime against children, Problems of Forensic Sciences 2017, nr 111.
  10. Beisert M., Węglerska O., Zakrzewska M., The importance of access to the victim in the emotion regulation of perpetrators of sexual violence against children, Problems of Forensic Sciences 2018, nr 115.
  11. Beisert M., Znaczenie hipotezy „abused abuser” dla wyjaśniania etiologii pedofilii, Z Zagadnień Nauk Sądowych 2010, nr 81.
  12. Bonta J., Andrews D.A., The psychology of criminal conduct, New York 2017.
  13. Craig L.A., Browne K.D., Stringer I., Beech A., Sexual recidivism: A review of static, dynamic and actuarial predictors, Journal of Sexual Aggression 2005, t. 11, nr 1, https://doi.org/10.1080/13552600410001667733.
  14. Frenken J., Treatment of incest perpetrators: A five-phase model, Child Abuse and Neglect 1994, t. 18, nr 4, https://doi.org/10.1016/0145-2134(94)90038-8.
  15. Gannon T.A., Olver M.E., Mallion J.S., James M., Does specialized psychological treatment for offending reduce recidivism? A meta-analysis examining staff and program variables as predictors of treatment effectiveness, Clinical Psychology Review 2019, nr 73, https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.101752.
  16. Gotch K., Hanson R.K., ATSA risk assessment for males who have engaged in harmful or illegal sexual behavior, 2016, https://static1.squarespace.com/static/5cfac957e859ec000154b8a7/t/5d0a807297cc0500018d2837/1560969332831/ATSA_Risk_Assessment_for_Males_%282016%29+%281%29.pdf.
  17. Harrison J.L., O’Toole S.K., Ammen S., Ahlmeyer S., Harrell S.N., Hernandez J.L., Sexual Offender Treatment Effectiveness Within Cognitive-Behavioral Programs: A Meta-Analytic Investigation of General, Sexual, and Violent Recidivism, Psychiatry, Psychology and Law 2020, t. 27, nr 1, https://doi.org/10.1080/13218719.2018.1485526.
  18. Krejčová L., Marečková A., Potyszová K., Plášilová L., Šinkner F., Nováková L., Klapilová K., Parafilik jako cíl intervencí v oblasti duševního zdraví a prevence sexuální delikvence: situační analýza stavu v ČR, Klecany 2023, https://www.projektparafilik.cz/_files/ugd/823593_df8a557f2fa14930910ca600fd40fd84.pdf.
  19. Laws D.R., The public health approach: A way forward?, [w:] Sexual deviance, red. D.R. Laws, W.T. O’Donohue, New York 2008.
  20. Lösel F., Schmucker M., The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive meta-analysis, Journal of Experimental Criminology 2005, nr 1.
  21. Marshall W.L., Marshall L.E., Kingston D., Are the cognitive distortions of child molesters in need of treatment?, Journal of Sexual Aggression 2011, t. 17, nr 2, https://doi.org/10.1080/13552600.2011.580572.
  22. Marshall W.L., Treatment effects on denial and minimization in incarcerated sex offenders, Behaviour Research and Therapy 1994, t. 32, nr 5, https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)90145-7.
  23. Pastwa-Wojciechowska B., Izdebska A., Zdarzenia traumatyczne w okresie dzieciństwa a rozwój osobowości psychopatycznej u osób skazanych, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2016, t. 15, nr 2.
  24. Roszyk A., Izdebska A., Peichert K., Planning and inhibitory abilities in criminals with antisocial personal disorder, Acta Neuropsychologica 2013, t. 11, nr 2.
  25. Schmucker M., Lösel F., The effects of sexual offender treatment on recidivism: an international meta-analysis of sound quality evaluations, Journal of Experimental Criminology 2015, t. 11, nr 4, https://doi.org/10.1007/s11292-015-9241-z.
  26. Soldino V., Carbonell-Vayá E.J., Effect of treatment on sex offenders’ recidivism: a meta-analysis, Anales de Psicología 2017, t. 33, nr 3, https://doi.org/10.6018/analesps.33.3.267961.
  27. Szumski F., Bartels R.M., Beech A.R., Fisher D., Distorted cognition related to male sexual offending: The multi-mechanism theory of cognitive distortions (MMT-CD), Aggression and Violent Behavior 2018, nr 39, https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.02.001.
  28. Szumski F., Bartoszak D., Cognitive distortions and recidivism in sexual offenders against children, Problems of Forensic Sciences 2021, nr 128, https://doi.org/10.4467/12307483PFS.21.011.15881.
  29. Szumski F., Kasparek K., Gierowski J.K, Wysokie czy bardzo wysokie ryzyko recydywy? Możliwości oceny kategorii ryzyka recydywy sprawców na potrzeby Ustawy z 22.11.2013, Psychiatria Polska 2020, t. 54, nr 6, https://doi.org/10.12740/PP/116908.
  30. Szumski F., Kasparek K., Gierowski J.K., Polski projekt rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – perspektywa specjalistów ds. zdrowia psychicznego, Psychiatria Polska 2016, t. 50, nr 3, https://doi.org/10.12740/PP/62903.
  31. Szumski F., Kasparek K., Ocena ryzyka recydywy w zakresie przestępstw seksualnych, [w:] Psychologia sądowa – wybrane zagadnienia, red. Szpitalak, K. Kasparek, Kraków 2014.
  32. Szumski F., Measurement of cognitive distortions in child molesters, Problems of Forensic Sciences 2014, nr 98.
  33. Szumski F., Zielona-Jenek M., Zniekształcenia poznawcze u sprawców wykorzystania seksualnego dziecka. Konceptualizacje pojęcia, Psychiatria Polska 2016, t. 50, nr 5, https://doi.org/10.12740/PP/37470.
  34. Szumski F., Zniekształcenia poznawcze u sprawców przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom, Poznań 2021.
  35. Szymańska-Pytlińska M., Beisert M., Diagnoza niedojrzałości psychoseksualnej sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci jako wyznacznik opracowania programu ich psychoterapii, Psychoterapia 2016, t. 178, nr 3.
  36. Szymańska-Pytlińska M., Beisert M., Słopień A., Development of zoophilic interests and behaviors in the example of an adolescent male, Current Issues in Personality Psychology 2021, t. 9, nr 1, https://doi.org/10.5114/cipp.2020.101188.
  37. Szymańska-Pytlińska M., Szumski F., Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2014, t. 13, nr 1.
  38. Turner D., Roszyk A., Szumski F., Rettenberger M., Deviant sexual interests but not antisocial behaviors are associated with deficits in executive functioning in individuals convicted of sexual offenses against children, Neuropsychology 2020, t. 34, nr 8, https://doi.org/10.1037/neu0000703.
  39. Zielona-Jenek M., Percepcja relacji interpersonalnych u osób uwikłanych w sytuacje wykorzystania seksualnego dziecka, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2016, t. 15, nr 2.
  40. Zielona-Jenek M., Preferencje seksualne i zaburzenia z nimi związane: w stronę rozszerzonego modelu opisu, Psychiatria Polska 2018, t. 52, nr 6, https://doi.org/10.12740/PP/82193.

Jak cytować (How to cite this)

Beisert, D. Bartoszak, F. Szumski, A. Izdebska, M. Zielona-Jenek, Kompetencje kadr profesjonalistów podejmujących i mogących podejmować interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5701

Loading