Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Marta Czepiel, Piotr Drążyk, Marcin Dziedzic, Filip Mielecki

 

Przeciwko nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego

Against the amendment of Article 11 of the Polish Criminal Code


 


Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

W tomie 49/2022 „Prawa w Działaniu” Łukasz Pohl wystąpił z propozycją nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego w kierunku zmiany konstrukcji jedności przestępstwa na gruncie tego samego czynu, przyjmowanej przez obowiązujący Kodeks karny, na konstrukcję wielości przestępstw na gruncie jednego i tego samego zachowania. W artykule propozycja ta została przeanalizowana pod kątem jej operatywności w systemie prawnym. Wskazano szereg negatywnych konsekwencji i niespójności dotyczących konstrukcji wielości przestępstw, postulując konieczność odrzucenia przedstawionej propozycji.


 

 

Abstract

In “Prawo w Działaniu” (“Law in Action”), issue 49/2022, Łukasz Pohl made a proposal to amend Article 11 of the Polish Criminal Code with a view to replacing the singular construct of the same offence, as adopted in the currently applicable Polish Criminal Code, with a multiplicitous construct of one and the same behaviour. This article analyses said proposal in terms of its operability in the legal system. It lists several negative consequences and inconsistencies concerning the multiplicitous construct of offences, and claims this proposal must be rejected.

 

Bibliografia (References)

  1. Cieślak M., Dzieła wybrane, t. 3, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kraków 2011.
  2. Kardas P., Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, z. 2.
  3. Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
  4. Majewski J., „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji, [w:] Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006.
  5. Pohl Ł., O rezerwę wobec teorii jedności przestępstwa, [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz, Wrocław 2015.
  6. Pohl Ł., Propozycja nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2022, t. 49, https://doi.org/10.32041/pwd.4908.
  7. Spotowski A., Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976.
  8. Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–52, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

 

Jak cytować (How to cite this)

 

M. Małecki, S. Tarapata, M. Czepiel, P. Drążyk, M. Dziedzic, F. Mielecki, Przeciwko nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5714

 

 

Loading