Krzysztof Kmąk

 

W kwestii propozycji nowelizacji art. 60 Kodeksu karnego

Regarding the proposal to amend Article 60 of the Penal Code

 


Prawo w Działaniu 2023, tom 55

Streszczenie

Artykuł zawiera uwagi dotyczące zmian art. 60 Kodeksu karnego zaproponowanych przez Łukasza Pohla. Autor niniejszego tekstu nie zgadza się z twierdzeniem, że przesłanki art. 60 § 1 i 2 k.k. są zróżnicowane. W obu przypadkach wstępny warunek rozważania nadzwyczajnego złagodzenia kary to stwierdzenie sądu, że najniższa kara za przestępstwo jest niewspółmiernie surowa. Dezaktualizuje to potrzebę proponowanej nowelizacji.


 

Abstract

The article contains comments by Łukasz Pohl on proposed amendments to Article 60 of the Penal Code. The author disagrees with the statement that the premises of Article 60 paragraphs 1 and 2 of the Penal Code are different. In both cases, the premise for considering extraordinary mitigation of penalty is the court’s finding that the mildest punishment for the crime is disproportionately severe. This obsolesces the need for the proposed amendment.
Bibliografia (References)

  1. Ćwiąkalski Z., Komentarz do art. 60, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 2, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
  2. Dunaj B. [red.], Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
  3. Giezek J., Kardas P., O normatywnych podstawach wymiaru kar nieizolacyjnych w przypadku drobnej i średniej przestępczości. Kilka uwag o zmodyfikowanej treści art. 37a k.k., Prokuratura i Prawo 2022, nr 7–8.
  4. Kmąk K., Projektowany art. 64a Kodeksu karnego (druk nr 2154) – nowa podstawa obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary, Przegląd Legislacyjny 2019, nr 1.
  5. Majewski J., Komentarz do art. 37a, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
  6. Pohl Ł., Propozycja zmian w art. 60 Kodeksu karnego (o właściwe ujęcie podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary), Prawo w Działaniu 2022, t. 51, https://doi.org/132041/pwd.5110.
  7. Raglewski J., Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008.
  8. Zoll A., Komentarz do art. 1, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

 

Jak cytować (How to cite this)

 

K. Kmąk, W kwestii propozycji nowelizacji art. 60 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2023, t. 55, https://doi.org/10.32041/pwd.5514

 

Loading