Anna Tetkowska

 

Instytucja nadzoru autorskiego i jej regulacja w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Prawo budowlane

The institution of copyright supervision and its regulation in the Act on Copyright and Related Rights and the Construction Law Act


Prawo w Działaniu 2023, tom 56

Streszczenie

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zarysował się problem związany z korelacją przepisów dotyczących instytucji nazwanej przez ustawodawcę nadzorem autorskim, znajdujących się w dwóch różnych ustawach – ustawie z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane. Początkowo ujawnił się on w obszarze stosowania przepisów, a mianowicie w zakresie ustalenia, kto na gruncie prawa budowlanego może wykonywać nadzór autorski – czy będzie to tylko twórca utworu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego, czy nadzór może wykonywać również inna osoba, niebędąca twórcą, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego. Przedmiotowy problem powstał na gruncie stosowania przepisów poprzednio obowiązującej ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych i sprowadzał się do ustalenia, w jaki sposób powinny się odbywać przetargi na udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie nadzoru autorskiego, do którego odnosi się Prawo budowlane – czy w trybie zamówienia z wolnej ręki, czy w ramach przetargu nieograniczonego. Problem pozostaje aktualny po uchwaleniu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. Kwestię tę próbowano rozwiązać w ramach orzecznictwa, które na przestrzeni lat zmieniało się, ale nie wypracowało jednolitego stanowiska. Tym samym problem początkowo dotyczący sfery stosowania prawa stał się zagadnieniem podlegającym analizie ze strony nauki prawa. Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto w świetle przepisów prawa autorskiego może wykonywać nadzór autorski i czy jest to ten sam podmiot, który może wykonywać nadzór autorski w świetle przepisów prawa budowlanego.

 

Abstract

Over the last few years, a problem has emerged related to the correlation of provisions regarding the institution called author’s supervision by the legislator, contained in two different acts – the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights and the Act of 7 July 1994 – Construction Law. Initially, it emerged in the area of application of regulations, namely in the scope of determining who can perform author's supervision under construction law – can it only be the creator of an architectural or architectural-urban planning work, or can supervision also be performed by another person who is not the creator and has the appropriate construction licenses required by construction law. The problem in question arose from the application of the provisions of the previously applicable Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law and consisted in determining how tenders should be held for the award of a public contract for the performance of author's supervision, to which the Construction Law refers – whether under single-source procurement or as part of an open tender. The problem remains current after the adoption of the new Act – Public Procurement Law of 11 September 2019. Attempts were made to solve this issue in the case law, which has changed over the years, but has not developed a uniform position. Thus, the problem initially concerning the sphere of application of law has become an issue subject to analysis by legal science. The aim of the study is to answer the question who can perform author's supervision under the provisions of copyright law and whether it is the same entity that can perform author's supervision under the provisions of construction law.

 
Bibliografia (References)

 

  1. Barta J., Markiewicz R., [w:] M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, E. Traple, J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, LEX/el. 2011.
  2. Chwalba J., Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, LEX/el. 2018.
  3. Dakowski M., Tryb udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych, Monitor Prawniczy 2019, nr 19, Legalis/el.
  4. Despot-Mładanowicz A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2021.
  5. Gliniecki B., Suliński G., Zagrobelny K., [w:] System Prawa Handlowego, t. 5C, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Legalis/el. 2020.
  6. Gliściński K., [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. A. Michalak, Legalis/el. 2019.
  7. Gołaszewska A., [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński, LEX/el. 2019.
  8. Kępiński M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, J. Barta, Legalis/el. 2007.
  9. Piesiewicz P., Dopuszczalność zmian w utworze architektonicznym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 39.
  10. Piesiewicz P., Problematyka autorskich roszczeń majątkowych o zaniechanie oraz o usunięcie skutków naruszeń w przypadku naruszenia praw do utworu architektonicznego, Palestra 2015, nr 11–12.
  11. Plucińska-Filipowicz A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Legalis/el. 2021.
  12. Szyjewska-Bagińska J., [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Legalis/el. 2021.
  13. Targosz T., [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX/el. 2015.
  14. Wyrwiński M., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, red. R. Markiewicz, LEX/el. 2021.
  15. Załucki M., [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, P. Ślęzak, Legalis/el. 2017.

   

   

Jak cytować (How to cite this)

 

A. Tetkowska, Instytucja nadzoru autorskiego i jej regulacja w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Prawo budowlane, Prawo w Działaniu 2023, t. 56, https://doi.org/10.32041/pwd.5606

Loading