Paulina Pawluczuk-Bućko, Bartłomiej Kowalski

 

Wybrane praktyczne aspekty zwalczania wyłudzeń z tarcz finansowych

Selected practical aspects of combating Financial Shield swindles


 

Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

 

W ramach działań rządowych w kierunku ochrony polskich przedsiębiorstw na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 wdrożono program działań pomocowych określonych mianem tzw. Tarczy Antykryzysowej stanowiących pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać powstaniu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Tarcza Antykryzysowa obejmuje pięć obszarów działań. W celu zachowania płynności finansowej firm rząd wprowadził dodatkowy pakiet w ramach pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju w postaci tzw. Tarczy Finansowej PFR będącej uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej. Był to pakiet pomocowy dla biznesu, oferowany zarówno w formie zwrotnych pożyczek i dotacji, jak i częściowo bezzwrotnych subwencji dla mikro-, małych, średnich i dużych firm. Celem opracowania jest ukazanie mankamentów wymienionych rozwiązań prowadzących do nadużyć ze strony przedsiębiorców, przykłady realizacji znamion określonych przestępstw stypizowanych w Kodeksie karnym, ze wskazaniem, w jakich sytuacjach przepisy prawa karnego mogą służyć zwalczaniu wymienionych nadużyć.


 

 

Abstract

Government efforts to protect Polish companies in the face of the crisis caused by the COVID‑19 pandemic involved implementing a programme of support measures called the Anti-Crisis Shield – a package of solutions prepared by the government aimed at preventing a coronavirus-induced crisis. The Anti-Crisis Shield includes five action areas. To ensure financial liquidity of companies, the government introduced an additional assistance package within the Polish Development Fund (PFR), the so-called PFR Financial Shield, supplementing the Anti-Crisis Shield. It was an assistance package for businesses, offered in the form of both refundable loans and subsidies, as well as partially non-refundable subsidies for micro, small, medium and large enterprises. The purpose of this paper is to evidence the shortcomings in those solutions which lead to abuse on the part of entrepreneurs, show examples of how features of criminal offences defined in the Criminal Code were satisfied, and indicate the situations in which the provisions of criminal law may assist in combating the aforementioned abuse.

 
Bibliografia (References)

 

  1. 5 osób zatrzymano w sprawie wyłudzeń środków z tarczy finansowej, https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4834,5-osob-zatrzymano-w-sprawie-wyludzen-srodkow-z-tarczy-finansowej.html.
  2. Becker G., Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy 1968, t. 73, nr 2, https://doi.org/10.1086/259394.
  3. Bieniek P., Cichocki S., Szczepaniec M., Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości – badanie ekonometryczne, Zeszyty Prawnicze 2012, nr 1.
  4. Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 297 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Komentarz do art. 278–363 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2022.
  5. Dębkowska K., Kłosiewicz-Górecka U., Szymańska A., Ważniewski P., Zybertowicz K., Tarcza Antykryzysowa… Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Warszawa 2021.
  6. Giezek J., Komentarz do art. 297, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, D. Gruszecka, K. Lipiński, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski, Legalis/el. 2021.
  7. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2020 r., https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/informacja_2020_.pdf.
  8. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2021 r., https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/Informacja_2021.pdf.
  9. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2022 r., https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2022_roku.pdf.
  10. Jagiełło D., Oszustwa przetargowe, Zamówienia Publiczne. Doradca 2008, nr 9.
  11. Kardas P., Komentarz do art. 297, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 3, red. A. Zoll, Warszawa 2016.
  12. Klubińska M., Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k., Warszawa 2014.
  13. Kubiczek J., Derej W., Tarcze antykryzysowe jako źródło wsparcia działalności MŚP w dobie pandemii COVID-19, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2022, nr 1, https://doi.org/10.31743/ppe.12953.
  14. Kukuła Z., Zagrożenie przestępczością socjalną w obszarze ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 2016, nr 2(129).
  15. Kulik M., Komentarz do art. 297, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2022.
  16. Mariański A. [red.], Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2021.
  17. PFR podsumował program Tarcz Finansowych PFR – skuteczna ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego pracowników i przedsiębiorstw podczas pandemii, https://mediapfr.prowly.com/187342-pfr-podsumowal-program-tarcz-finansowych-pfr-skuteczna-ochrona-bezpieczenstwa-ekonomicznego-pracownikow-i-przedsiebiorstw-podczas-pandemii.
  18. Plebanek E., Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) – rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16, Prawo Zamówień Publicznych 2018, nr 4.
  19. Potulski J., Komentarz do art. 297 kk, [w:] Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański, Legalis/el. 2021.
  20. Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, 2021, https://pfr.pl/tarcza.
  21. Skorupka J., Przestępstwo oszustwa finansowego z art. 297 k.k. po noweli z marca 2004 r., Prokuratura i Prawo 2005, nr 7–8.
  22. Szewioła P., ZUS wyczulony na wyłudzanie świadczeń z tarczy antykryzysowej, https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8201667,koronawirus-postojowe-wyludzenia-z-zus-skladki-tarcza.html.
  23. Wróbel K., Kreatywna księgowość na tle najczęściej popełnianych przestępstw gospodarczych, Edukacja Prawnicza 2014, nr 1.
  24. Zarzuty dla przedsiębiorców z Katowic za wyłudzenie dotacji z Tarczy Antykryzysowej, https://policja.pl/pol/aktualnosci/209313,Zarzuty-dla-przedsiebiorcow-z-Katowic-za-wyludzenie-dotacji-z-Tarczy-Antykryzyso.html.
  25. Zawłocki R., Komentarz do art. 297, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
  26. Zgoliński I., Komentarz do art. 297, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Legalis/el. 2020.

Jak cytować (How to cite this)

 

P. Pawluczuk-Bućko, B. Kowalski, Wybrane praktyczne aspekty zwalczania wyłudzeń z tarcz finansowych, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5711

 

 

Loading