Marcin Galiński

 

Kilka uwag na temat przestępstwa publicznego prezentowania treści pornograficznych z art. 202 § 1 Kodeksu karnego

Remarks on the crime of public presentation of pornographic content under Article 202 § 1 of the Criminal Code


 


 

Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

W artykule dokonano analizy wybranych znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 202 § 1 Kodeksu karnego. Analiza ta służyć miała ocenie, czy przytoczony przepis jest skonstruowany w taki sposób, aby móc właściwie chronić dobra takie jak wolność seksualna, obyczajność czy moralność. Regulacja będąca przedmiotem niniejszego opracowania wydaje się być regulacją potrzebną, jednak wymagającą zmian.


 

 

Abstract

The paper presents an analysis of selected elements of the criminal act stipulated in Article 202 § 1 of the Criminal Code. The analysis was designed to assess whether the cited provision is structured in such a way that it adequately protects such rights as sexual freedom, decency or morality. The regulation being the subject matter of this paper appears to be necessary, but it requires certain amendments.

 

Bibliografia (References)

 1. Bieczyński M.M., [w:] Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii, red. M.M. Bieczyński, A. Jakubowski, Poznań 2016.
 2. Bielski M., Komentarz do art. 202 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
 3. Budyn-Kulik M., Glosa do wyroku SN z dnia 23 listopada 2010 r., IV KK 173/10, LEX/el. 2011.
 4. Burdziak K., Banaszak P., Przestępstwo handlu ludźmi – wykładnia terminu „handel ludźmi”, sposób przeprowadzania przesłuchań i innych dowodów w celu uzyskania materiału potwierdzającego popełnienie tego przestępstwa, charakterystyka jego ofiar i sprawców, Warszawa 2016.
 5. Doroszewski W. [red.], Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa 1996.
 6. Dunaj B. [red.], Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 7. Filar M., Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 1977.
 8. Filar M., Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 2, Warszawa 1997.
 9. Gienas K., Pornografia w Internecie – zarys problematyki, e-Biuletyn Centrum Badań Problemów Prawnych i Elektronicznych Komunikacji Elektronicznej 2003, nr 3, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/24976/Pornografia_w_Internecie.pdf.
 10. Giezek J., Komentarz do art. 115 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX/el. 2023.
 11. Hypś S., Komentarz do art. 202 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis/el. 2024.
 12. Kozłowska P., Kucharska M., Karnoprawne aspekty pornografii, Prokuratura i Prawo 1999, nr 4.
 13. Mozgawa M., Kozłowska-Kalisz P., Analiza dogmatyczna przestępstw związanych z pornografią (zagadnienia podstawowe), [w:] Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa 2011.
 14. Rodzynkiewicz M., [w:] Kodeks karny. Część szczegółowa, t. 2, red. A. Zoll, Kraków 1999.
 15. Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/tre%C5%9Bci.html.
 16. Warylewski J., [w:] Pornografia, M. Mozgawa, Warszawa 2011.
 17. Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do Zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012.
 18. Wrześniewski M., Krytycznie o przestępstwach pornograficznych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 11.
 19. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.
 20. Żmigrodzki P. [red.], Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/haslo/podglad/36846/tresc.

 

Jak cytować (How to cite this)

 

M. Galiński, Kilka uwag na temat przestępstwa publicznego prezentowania treści pornograficznych z art. 202 § 1 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5713

 

 

Loading