Łukasz Pohl

Raz jeszcze o zasadności usunięcia teorii jedności przestępstwa z Kodeksu karnego – odpowiedź na polemikę

Another article on the reasonableness of abolishing the singular offence theory from the Criminal Code – a response to a polemics


 


Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

Niniejszy artykuł to odpowiedź na polemikę autorstwa Mikołaja Małeckiego, Szymona Tarapaty, Marty Czepiel, Piotra Drążyka, Marcina Dziedzica i Filipa Mieleckiego. Zawiera on obronę sformułowanej przeze mnie propozycji zmiany art. 11 obowiązującego w Polsce Kodeksu karnego. Głównym składnikiem tej propozycji jest odrzucenie teorii jedności przestępstwa i przyjęcie w jej miejsce teorii wielości przestępstw. Teoria jedności przestępstwa jest bowiem mniej operatywna od teorii wielości przestępstw.


 

 

Abstract

This article is written in response to the polemics by Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Marta Czepiel, Piotr Drążyk, Marcin Dziedzic and Filip Mielecki. It defends my suggestion of amending Article 11 of the Criminal Code applicable in Poland. At the heart of this suggestion is abolishing the singular offence theory, and replacing it with the multiplicitous offence theory. This is because the singular offence theory is less operative than the multiplicitous offence theory.

 

Bibliografia (References)

 

 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
 2. Barczak-Oplustil A., Zasada koincydencji winy i czynu, Kraków 2016.
 3. Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
 4. Kotarbiński T., Realizm praktyczny, [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, t. 1, Myśli o działaniu, Warszawa 1957.
 5. Kotarbiński T., Z zagadnień ogólnej teorii walki, [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, t. 1, Myśli o działaniu, Warszawa 1957.
 6. Majewski J., Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997.
 7. Małecki M., Tarapata S., Czepiel M., Drążyk P., Dziedzic M., Mielecki F., Przeciwko nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/32041/pwd.5714.
 8. Marciszewski W., Funktor, [w:] Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972.
 9. Marciszewski W., Kategoria semantyczna, [w:] Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972.
 10. Marciszewski W., Nazwa pusta, [w:] Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972.
 11. Patryas W., Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996.
 12. Pohl Ł., Czy możliwy jest rzeczywisty zbieg przepisu określającego kwalifikowaną postać czynu zabronionego z przepisem określającym jego postać uprzywilejowaną?, [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, Toruń 2012.
 13. Pohl Ł., Czy w skład czynu ciągłego mogą wchodzić zachowania niejednorodne?, Państwo i Prawo 2021, nr 4.
 14. Pohl Ł., Czyn w prawie karnym, [w:] System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2017.
 15. Pohl Ł., Kwalifikacja prawna form popełnienia czynu zabronionego (uwagi na tle Kodeksu karnego z 1997 r.), [w:] Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek, red. J. Bojarski, N. Daśko, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Warszawa 2023.
 16. Pohl Ł., O rezerwę wobec teorii jedności przestępstwa, [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz, Wrocław 2015.
 17. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2019.
 18. Pohl Ł., Propozycja nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2022, t. 49, https://doi.org/32041/pwd.4908.
 19. Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007.
 20. Pohl Ł., Wokół zasady koincydencji winy i czynu w prawie karnym (kilka słów o książce Agnieszki Barczak-Oplustil), Kwartalnik Prawa Publicznego 2018, nr 1.
 21. Rodzynkiewicz M., Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998.
 22. Stonert H., Język i nauka, Warszawa 1964.
 23. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004.
 24. Wolter W., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, Warszawa 1960.
 25. Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973.
 26. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
 27. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1992.
 28. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (Zagadnienia ogólne), Warszawa 1982.
 29. Zoll A., Przestępstwo jako czyn karygodny, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.
 30. Zoll A., Przestępstwo jako czyn zawiniony, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.

 

Jak cytować (How to cite this)

 

Ł. Pohl, Raz jeszcze o zasadności usunięcia teorii jedności przestępstwa z Kodeksu karnego – odpowiedź na polemikę, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5715

 

 

Loading