Magdalena Kowalewska-Łukuć

 

Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami – wykroczenie, przestępstwo czy tzw. idealny zbieg

Inadequate waste management – misdemeanour, felony or a so-called perfect concurrence

Prawo w Działaniu 2024, tom 57


Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki czynów zabronionych związanych z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami. W polskim systemie prawnym czyny takie zostały stypizowane pod postacią zarówno przestępstw (np. w art. 183 § 1 Kodeksu karnego), jak i wykroczeń (np. w art. 171 § 1 ustawy o odpadach). Na gruncie wskazanych przepisów pojawia się doniosły problem badawczy – zakresy stypizowanych w nich czynów zdają się w dużej mierze pokrywać. W konsekwencji zbadania wymaga kwestia możliwości istnienia zbiegu na gruncie wskazanych przepisów oraz ewentualnego charakteru tego zbiegu i jego konsekwencji. Metody badawcze, które wykorzystano na potrzeby analiz i badań przedstawionych w artykule, to przede wszystkim metoda dogmatycznoprawna i metoda teoretycznoprawna.

 

Abstract

The article deals with the issue of criminal acts related to improper waste management. In the Polish legal system, such acts have been categorized as both felonies (e.g., in Article 183 § 1 of the Criminal Code) and misdemeanours (e.g., in Article 171 § 1 of the Waste Act). On the grounds of the indicated provisions, a momentous research problem arises – the scopes of the acts stipulated therein seem to largely overlap. Consequently, the question can be raised of whether concurrence on the basis of the provisions indicated is possible and what are the nature and consequences of this potential concurrence. The research methods used for the analysis and research presented in the article are primarily the dogmatic-legal method and the theoretical‑legal method.
Bibliografia (References)

 

  1. Bogdan G., 183, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, cz. 1, Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
  2. Budyn-Kulik M., Odpowiedzialność za czyn wypełniający znamiona przestępstwa i wykroczenia w orzecznictwie sądów powszechnych, Prawo w Działaniu 2016, t. 26, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Magdalena-Budyn-Kulik-Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-za-czyn-wype%C5%82niaj%C4%85cy-znamiona-przest%C4%99pstwa-i-wykroczenia-w-orzecznictwie-s%C4%85d%C3%B3w-powszechnych-79.pdf.
  3. Czyżewska-Skalska A., Kryteria rozgraniczania obszarów przestępstw i wykroczeń, [w:] W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione, red. A. Światłowski, Kraków 2016.
  4. Danecka D., Radecki W., 16, [w:] Ustawa o odpadach. Komentarz, red. D. Danecka, W. Radecki, Warszawa 2022.
  5. Danecka D., Radecki W., 171, [w:] Ustawa o odpadach. Komentarz, red. D. Danecka, W. Radecki, Warszawa 2022.
  6. Duda J., Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2013, z. 1.
  7. Giezek J., 231, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
  8. Górski M., Usuwanie odpadów, Warszawa 2021.
  9. Gruszecka D., 183, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
  10. Jezusek A., Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12, Prokuratura i Prawo 2014, nr 7–8.
  11. Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
  12. Kulik M., 183, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2024.
  13. Kurczyński M., Kurzynoga J., Rozgraniczenie przestępstw i wykroczeń oraz problematyka czynu przepołowionego w świetle obowiązujących przepisów, [w:] W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione, red. A. Światłowski, Kraków 2016.
  14. Lachowski J., 10, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2021.
  15. Lachowski J., 183, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2023.
  16. Mamak K., Niejasny opis typu czynu zabronionego a zasada nullum crimen sine lege, [w:] Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013.
  17. Marek A., Marek-Ossowska A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2019.
  18. Marek A., Prawo wykroczeń, [w:] System Prawa Karnego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010.
  19. Mering L., Goździk A., Pyć D., Gołębiewski K., Karnoprawna ochrona środowiska – zagadnienia wybrane, Lublin 2023.
  20. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
  21. Sepioło-Jankowska I., 183, [w:] Kodeks karny, t. 2, Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2023.
  22. Sobczak J., 183, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2023.
  23. Trybus M., Zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego w postaci nieodpowiedniego postępowania z odpadami – wybrane aspekty prawnokarne, Przegląd Prawa Publicznego 2023, nr 9.
  24. Wielec M. [red.], Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, Warszawa 2023, https://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/przestepczosc-srodowiskowa-wspolczesne-wyzwanie-dla-organow-scigania-oraz-inspekcji-ochrony-srodowiska/.
  25. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.

Jak cytować (How to cite this)

 

M. Kowalewska-Łukuć, Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami – wykroczenie, przestępstwo czy tzw. idealny zbieg, Prawo w Działaniu 2024, t. 57, https://doi.org/10.32041/pwd.5704

 

Loading