Szanowni Czytelnicy,

z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Prawo w Działaniu”. Ostatni rok wytężonej pracy i zaangażowania Pracowników Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w liczne przedsięwzięcia naukowe oraz współpracę międzynarodową – oznaczał również intensyfikację prac oraz rozwój Wydawnictwa IWS. W tych okolicznościach podjęliśmy decyzję o przejęciu prac związanych z procesem wydawniczym nad kwartalnikiem od Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z którym łączyła nas wieloletnia, szczególnie owocna współpraca. Zachowaliśmy ją na polu propagowania treści objętych kwartalnikiem – z nadzieją na kolejne lata wspólnej pracy.

 

W imieniu własnym oraz całej Redakcji kwartalnika „Prawo w Działaniu” składam podziękowania za dotychczasową współpracę Pracownikom oraz Współpracownikom Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zaangażowanym w proces wydawniczy kwartalnika.

 

Kwartalnik „Prawo w Działaniu” zachowuje swój profil merytoryczny, jednak począwszy od 2022 r. będzie się ukazywał w nowej szacie graficznej.

 

Miło mi również poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnik „Prawo w Działaniu” uzyskał 100 punktów.

 

Z uprzejmą prośbą o życzliwe przyjęcie

prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec

Redaktor Naczelny

 

SPIS TREŚCI

 

Jacek Giezek, Konrad Lipiński Trójstronność przestępstwa wzięcia zakładnika. O niemożności kumulowania roli zakładnika oraz podmiotu szantażowanego  9

 

Katarzyna Laskowska Kryminalizacja „zajmowania najwyższej pozycji w przestępczej hierarchii” w świetle art. 2101 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 18

 

Konrad Buczkowski Praktyka ścigania i karania sprawców przestępstwa z art. 306a Kodeksu karnego na podstawie badań aktowych 34

 

Wiktoria Grabalska, Rafał Wielki „Czy dzieci powinny trafiać do sieci?” Prawne i kryminologiczne aspekty zjawiska sharentingu 50

 

Piotr Poniatowski Uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w państwach z kręgu romańskiej kultury prawnej – aspekty prawnokarne 67

 

Ewelina Wojewoda Refleksje wokół prawnokarnej oceny fałszowania produktów leczniczych oraz wprowadzania ich do obrotut 83

 

Marcin Sowała Ewolucja procesowej ochrony pokrzywdzonego przestępstwami seksualnymi w toku przesłuchania – analiza art. 185c Kodeksu postępowania karnego 99

 

Łukasz Pohl Propozycja nowelizacji art. 11 Kodeksu karnego 113

 

Komentarze orzecznicze

 

Damian Szeleszczuk Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.02.2020 r., I KA 10/19 122

 

Varia

 

János Szinek Wpływ platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność wypowiedzi i pluralizm – w ujęciu szczegółowym 134

 

 

Załączniki:

Prawo w Działaniu TOM 49 (525 pobrań )

Loading