Spis treści

 

Artykuły

 

Jerzy Słyk, Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego dorosłemu pacjentowi

 

Bogusław Lackoroński, Czy celowe jest wprowadzanie możliwości przenoszenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy o dożywocie?

 

Witold Borysiak, Testament na statku morskim lub powietrznym de lege lata i de lege ferenda w prawie polskim na tle porównawczym

 

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Odpowiedzialność wobec pasażera za przedwczesny odjazd środka transportu publicznego

 

Barbara Jelonek-Jarco, Uwagi do projektu ustawy o działalności franczyzowej

 

Katarzyna Południak-Gierz, Wpływ dyrektyw 2019/770 oraz 2019/771 na poziom ochrony konsumenta w ramach reżimu rękojmi w prawie polskim

 

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Liability for damages caused by artificial intelligence systems – main challenges to be addressed by the European Union conflict-of-laws regulations

 

Katarzyna Zombory, Protecting the child’s best interest in international parental abduction of children: mediation in the 1980 Hague Convention cases

 

Agnieszka Tomczewska, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-644/20 z 12.05.2022 r. – zmiana miejsca zwykłego pobytu małoletniego wierzyciela świadczeń alimentacyjnych w sytuacji wydania wyroku nakazującego jego powrót w trybie Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Varia

 

Wojciech Lis, Recenzja książki autorstwa Grzegorza Tylca pt. „Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym”, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2022, s. 1–214

 

Judita Juharová, Report on the International Scientific Conference on “The Right to Privacy in the Digital Age – in Specific Terms” held by the Central European Professors’ Network on the 1 December 2022 in Budapest, Hungary

 

Tomasz Mirosławski, Report on the International Scientific Conference “Theoretical and practical aspects of constitutional identity”, 13 December 2022

 

Tomasz Bojanowski, Łukasz Sitkowski, Julia Starybrat, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzetelny proces i prawo do sądu”. Warszawa, 13.01.2023 r.

 

Karol Rogala, Łukasz Sitkowski, Jakub Sychowiec, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Warszawa, 14.04.2023 r.

 

 

Loading