Prawo w Działaniu – tom 40

 

SPIS TREŚCI

Marek Andrzejewski Wokół Projektu Kodeksu Rodzinnego przedłożonego w lipcu 2018 r. przez Rzecznika Praw Dziecka 9

 

Alina Prusinowska-Marek Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej 43

 

Jerzy Słyk Orzekanie w sprawach dotyczących umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 79

 

Maciej Domański Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w interpretacji Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych a podstawowe instytucje prawa cywilnego 123

 

Jędrzej Maksymilian Kondek Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013–2017 166

 

Ewelina Kajkowska Mechanizmy sprzyjające koncentracji materiału procesowego na gruncie angielskiej procedury cywilnej 193

 

Łukasz Kondratko Nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym. Kilka uwag na marginesie art. 759 § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego 237

 

Mirosława Pytlewska System Losowego Przydziału Spraw jako gwarancja bezstronnego prawa do sądu w kontekście zaleceń Unii Europejskiej 265

 

Bartłomiej Oręziak Analiza prawnej dopuszczalności zamieszczania hiperlinków w internecie. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4.12.2018 r. w sprawie MAGYAR JETI ZRT przeciwko Węgrom 281

 

Roland Szymczykiewicz Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym. Część 1: ujęcie cywilnoprawne 293

Załączniki:

Prawo w Działaniu - tom 40 (2981 pobrań )

Loading