Spis treści

 

Artykuły

 

 

Bogusław Lackoroński, Odpowiedzialność solidarna osób pełnoletnich stale zamieszkujących nieruchomość lokalową oraz osób faktycznie z niej korzystających za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnej – de lege lata i de lege ferenda

 

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszej

 

Joanna Haberko, Mariusz Załucki, Dopuszczalność i prawnospadkowe konsekwencje postmortalnej implantacji zarodka

 

Rafał Łukasiewicz, Propozycje w zakresie wprowadzenia do polskiego prawa dawstwa identyfikowalnego komórek rozrodczych i zarodków

 

Magdalena Grzyb, Zmiana płci „na słowo”. Praktyczne implikacje hiszpańskiej Ley Trans

 

Anna Tetkowska, Instytucja nadzoru autorskiego i jej regulacja w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Prawo budowlane

 

Przemysław Ostojski, Model sądowej kontroli decyzji z zakresu ochrony konkurencji w prawie polskim

 

Zbigniew Więckowski, Guidelines on electronic court filing (e-filing) and digitalisation of courts – perspective of the Council of Europe

 

Varia

 

Tomasz Bojanowski, Karol Rogala, Łukasz Sitkowski, Julia Starybrat, Jakub Sychowiec, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w procedurach prawnych” (Warszawa, 19.05.2023 r.)

 

Agata Wróbel, Wiktoria Zwolińska, Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Eksperckiego pt. „Prawna ochrona prawdy historycznej w aspekcie praktycznym i instytucjonalnym” (Warszawa, 31.05.2023 r.)

 

 

Załączniki:

 

PWD 56 (192 downloads )

 

Loading