Spis treści

 

Artykuły

 

Antonio Fernández de Buján, Konstytucja a niepełnosprawność – ochrona osób niepełnosprawnych jako paradygmat państwa społecznego w Hiszpanii

 

Małgorzata Manowska, Działania instrukcyjne sądu pierwszej instancji w postępowaniu dowodowym w procesie cywilnym po nowelizacji ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 

Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek, Aleksandra Sych, Funkcjonowanie instytucji separacji w świetle analizy danych statystycznych dotyczących orzecznictwa sądowego

 

Marcin Białecki, Nielojalne działania uczestników postępowania rozwodowego

 

Marcin Romanowski, Rola rozwiązań administracyjnych i cywilnoprawnych na rzecz zwalczania przemocy domowej na przykładzie regulacji prawnych z 30.04.2020 r. Koordynacja działań i powiązania systemu

 

Rafał Adamus, Podział spółki przez wyodrębnienie

 

Kamil Wielgus, Rękojmia za wady sprzedanych praw i dóbr niematerialnych w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym

 

Aneta Makowiec, W poszukiwaniu instytucji zapisu o skutku rzeczowym w prawie spadkowym na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do zakończenia II wojny światowej – rys prawnohistoryczny

 

Łukasz Mroczyński-Szmaj, Nowe europejskie prawo sygnalizowania nieprawidłowości. Rozwiązania modelowe a polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

 

Ewa Wojtaszek-Mik, Sekcja zwłok dziecka w świetle art. 31 ustawy o działalności leczniczej – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Polat przeciwko Austrii

 

Magdalena Grzyb, Tożsamość płciowa to nie płeć – refleksje na tle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29.09.2020 r., V Ca 2686/19

 

Varia

 

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Report on the International Scientific Conference “Religious symbols in public sphere in the legal orders of Central and Eastern European countries”, 28 May 2021

 

 

Załączniki:

PWD 52 (2627 pobrań )

Loading