SPIS TREŚCI

 

Maciej Domański Materialnoprawne i procesowe aspekty dochodzenia odszkodowania na podstawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 9

 

Sławomira Kotas-Turoboyska Instytucja kuratora reprezentującego dziecko w procesie cywilnym po nowelizacji 28

 

Jędrzej Maksymilian Kondek Naprawienie krzywdy wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych 47

 

Michał Białkowski Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy leczeniu czynnością powierzoną 91

 

Katarzyna Malinowska-Woźniak Polski i brytyjski model umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 112

 

Marcin Białecki Przebieg postępowania w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r. przed sądem I instancji – zagadnienia wybrane 125

 

Jakub M. ŁukasiewiczAlimentacja ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba 153

 

Mirosław Kosek Ochrona małżeństwa i rodziny we włoskim prawie rozwodowym 169

 

Piotr Mostowik Resolving Administrative Cases Concerning Child Under the Foreign Custody of Same-Sex Persons Without Violating National Principles on Filiation as the Ratio Decidendi of the Supreme Administrative Court (NSA) Resolution of 2 December 2019 185

 

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer Children and Their Debts: Current Situation in the Czech Republic. Part Three: Practical, Ethical, Procedural, and Comparative Perspectives and Current Proposals of Legislative Solutions 204

 

Bartłomiej Oręziak, Klaudia Łuniewska New Grounds for Civil Liability under National Law in the Light of Article 79 of the GDPR  223

 

Konrad Łuczak Sędzia w poszukiwaniu absurdów prawnych 233

 

Łukasz Gołąb Spełnienie przesłanek uznania przedmiotu lub substancji za „produkt uboczny” w rozumieniu art. 10 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach w orzecznictwie sądów administracyjnych 262

 

Varia

 

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak, Iryna Prystenska, Joanna Repeć Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Religious Freedom and Education”. Warszawa, 8–10 października 2020 r. 276

 

Pro Memoria Profesor Andrzej Siemaszko nie żyje (1950–2021)  284

 

Załączniki:

PWD TOM 46 (1078 pobrań )

 

Loading