SPIS TREŚCI

 

Konrad Czech Wyzwania w zakresie adjudykacyjnego rozstrzygania sporów międzynarodowych dotyczących zmian klimatu – w kierunku zacierania się granic prawa publicznego i prywatnego?  9

 

Magdalena Arczewska Tymczasowość rodzinnych form pieczy zastępczej w świetle wyników badań empirycznych  45

 

Sławomira Kotas-Turoboyska Kryteria oceny sprzeciwu dziecka wyrażonego na podstawie art. 13 ust. 2 Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w świetle wybranego orzecznictwa sądów  81

 

Jędrzej Maksymilian Kondek Naprawienie szkody z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych 96

 

Rafał Adamus W sprawie potrzeby uregulowania umowy franczyzy w Polsce  120

 

Filip Manikowski Legitymacja procesowa w przypadku dochodzenia roszczeń przez pacjenta  159

 

Patryk Kowalski Powództwo organów podatkowych o ustalenie w świetle badań empirycznych  185

 

Izabela Oleksy-Piesik Realizacja prawa do sądu w sprawach aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jako spraw o charakterze cywilnym 213

 

Ewelina Mikołajczuk Analiza funkcjonowania portali informacyjnych sądów powszechnych  228

 

Marcin Białecki Zakaz wyrokowania ponad żądanie – uwagi do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 23.11.2018 r., II CNP 54/17  250

 

Opinie i informacje

 

Michał Skwarzyński Podmiotowe granice wolności słowa w wypowiedziach publicznych 261

 

Joanna Siekiera Instytucja azylu w Norwegii  272

Załączniki:

PWD 48 (575 pobrań )

Loading