SPIS TREŚCI

 

Wanda Stojanowska Zapobieganie rozwodom i ich przyczyny w świetle wyników badań audytoryjnych studentów 9

 

Jerzy Słyk Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej 25

 

Małgorzata Łączkowska-Porawska Sytuacja prawna małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, w przypadku rozwodu jego rodziców – analiza z uwzględnieniem badań aktowych 57

 

Ewelina Mikołajczuk Praktyka stosowania instytucji nakazu natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej w wybranych krajach 90

 

Maciej Domański Konstrukcyjne aspekty wadliwości zawarcia małżeństwa  117

 

Ondřej Frinta, Dita Frintová Children and Their Debts: Current Situation in the Czech Republic. Part Two: Specific Aspects of Debts of Children Arising from Contracts for Transportation of Persons 137

 

Szymon Słotwiński Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – uwagi de lege ferenda na tle art. 68 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami 161

 

Radek Rafał Wasilewski Zarządzenie asystenta sędziego w świetle nowelizacji postępowania cywilnego 173

 

Karolina Ziemianin Zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą ze spowodowania stanu wegetatywnego. Rozważania na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16.04.2015 r., I CSK 434/14 186

 

Monika Serek Milczące uznanie żądania konsumenta a rękojmiane obniżenie ceny 197

 

Piotr R. Graczyk, Anna Porębska Zastępstwo adwokata – „likwidacja kancelarii adwokackiej” w teorii i w praktyce 217

 

Jolanta Waszczuk-Napiórkowska Ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Powołanie zarządcy sukcesyjnego  242

 

Kamil Sorka Rzymska przysięga procesowa jako prototyp umowy dowodowej 259

 

Ewa Aleksandra Płocha O pojęciu sztucznej inteligencji i możliwościach jej zastosowania w postępowaniu cywilnym 273

 

Bartłomiej Oręziak, Karolina Chról Smart City Concept: Legal Aspects of the Smart Environment in the Light of Renewable Energy Sources 292

Załączniki:

PWD TOM 44 (1720 pobrań)

Loading