Spis treści:

 

Rodrigo Brandalise Collaboration agreements in Brasil: a legal transaction with the perpetrator of an offence in criminal proceedings 9

 

Barbara Janusz-Pohl O zasadach obliczania terminów procesowych 49

 

Adam Taracha„Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagażu” (art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji) a ochrona konstytucyjnych praw człowieka 64

 

Marcin Wielec Immunitet versus przeszukanie w postępowaniu karnym 76

 

Dorota Orkiszewska Zasada ciągłości rozprawy i koncentracji materiału dowodowego w sprawach karnych na tle systemów prawnych wybranych państw 88

 

Konrad Lipiński Wymuszanie zwrotu wierzytelności a niektóre przestępstwa przeciwko mieniu. Problematyka wykluczania się zmodyfi kowanych typów przestępstw  100

 

Marta Mozgawa-Saj Z problematyki trybów ścigania 113

 

Paulina Banaszak Zmiana trybu ścigania sprawcy przestępstwa zgwałcenia w świetle wyników badań aktowych 125

 

Roland Szymczykiewicz Miejsce tzw. sygnalistów w polskim systemie prawnym. Część 2: ujęcie prawno karne 158

 

Bartłomiej Oręziak Dowody elektroniczne a sprawiedliwość procesu karnego 187

 

Aleksandra Różycka Zasadność nowych środków ochrony osób doznających przemocy domowej 197

 

Grzegorz Ocieczek Zwalczanie przestępczości korupcyjnej na Ukrainie – analiza organów ochrony oraz wybrane case study (część I) 209

 

Witold Klaus, Małgorzata Makarska Propozycja defi nicji pracy przymusowej – projekt art. 115 § 22b Kodeksu karnego 229

 

Łukasz Pohl Propozycja nowelizacji art. 175 § 1 Kodeksu postępowania karnego 238

 

Komentarze orzecznicze

 

Paweł Mazur, Ewa Nowak Dwie uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z 30.11.2016 r., SNO 51/16 244

 

Mariusz Nawrocki Miejsce popełnienia czynu zabronionego a jurysdykcja karna. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21.09.2017 r., IV KK 262/17 258

 

 

Załączniki:

Prawo w Działaniu - tom 41 (1316 downloads )

Loading